Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

«Πολιτική αδιαφορίας για τη μόλυνση των υδάτων στην Αχαΐα.


Γιατί εξαιρέθηκε η Αχαΐα από τις μετρήσεις των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση περιοχών, αν πρόκειται να γίνουν μετρήσεις ειδικά στις περιοχές Natura και γενικώς αν θα εφαρμοστούν δράσεις που θα διαμορφώνουν πρακτικές για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, ρωτά τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ν.Δ, βουλευτής Αχαΐας Νίκος Ι. Νικολόπουλος.
Η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την αριθ. 16190/1335/1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 519/Β΄. Σε εφαρμογή της παραπάνω ΚΥΑ, έγιναν μετρήσεις από το ΥΠΕΚΑΑ το 1999 και το 2001 και εκδόθηκε κατάλογος των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση περιοχών, στις οποίες δεν περιελήφθη η Αχαΐα.
Όπως τονίζει στην Ερώτηση του ο κ. Νικολόπουλος, με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, ήδη από το 2005, έχει τεθεί σε ισχύ η Πολλαπλή Συμμόρφωση και οι παραγωγοί από όλη τη χώρα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις καλούνται πλέον να συμμορφωθούν με Οδηγίες όπως:
• Προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Για την εφαρμογή της Οδηγίας αυτής επισπεύδουσα Αρχή είναι το ΥΠΕΚΑ, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι συναρμόδιος φορέας.
• Συγκεκριμένους κανόνες για καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.
Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται μέτρα για την προστασία του εδάφους από τη
διάβρωση και την υποβάθμιση, ενώ από 1-1-2010 οι γεωργοί που αρδεύουν τις
καλλιέργειες τους πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς
άρδευση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραγωγών με τους κανόνες για την
προστασία του περιβάλλοντος, επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τον
Καν.(Ε.Κ) 796/2004 της Επιτροπής.
Ο κ. Νικολόπουλος ερωτά επίσης τους Υπουργούς αν θα απαιτήσουν την τήρηση λιπαντικής αγωγής ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, τον τύπο του εδάφους και τη μέθοδο άρδευσης και την αποφυγή διασποράς λιπάσματος ή κοπριάς όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες όπως π.χ. πάγος, χιόνι, ή έντονες βροχοπτώσεις και σε μικρές αποστάσεις από υδάτινους όγκους, διώρυγες και κανάλια. Ο Βουλευτής, ζητά από τους Υπουργούς και να καταθέσουν τα πορίσματα και κάθε σχετικό έγγραφο από τυχόν ελέγχους μέχρι σήμερα, περί το αν οι παραγωγοί εφαρμόζουν τις Οδηγίες της Ε.Ε.
Οι Υπουργοί καλούνται επίσης να απαντήσουν αν θα ληφθούν επιπλέον μέτρα χρηματοδοτούμενα, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης με στόχο την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση και γιατί εξαιρείται η Αχαΐα από την συνέχιση του μέτρου «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου