Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των αυτοδ. οργάνων και των εποπτ. φορέων τους στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαυγεια'


Σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»), υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:
Με τον ως άνω νόμο, εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων των
κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική
μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
καθώς και τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Με την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22.07.2010 εγκύκλιο καθώς και την
αριθμ. 20868/29.9.2010 συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί
στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας –www.gspa.gr- στη διαδρομή: Δημόσια
Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, παρασχέθηκαν σχετικές πληροφορίες και
διευκρινίσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού, οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα
και οι επιχειρήσεις τους έχουν υποχρέωση να αναρτούν τις σχετικές αποφάσεις
τους, όπως αυτές προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και
με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4
παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, από την 15
Μαρτίου 2011.
Ενόψει της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3861/2010 στους πιο
πάνω φορείς, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-6
Α) Οι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από
τη δημοσίευση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Β) Οι λοιπές δεν εκτελούνται εάν δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής
Ανάρτησης (ΑΔΑ) που αποδίδεται με την καταχώρησή τους στους δικτυακούς
τόπους του Δι@ύγεια. Τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η
εκτελεστότητα της συγκεκριμένης πράξης συναρτάται άμεσα με την ανάρτησή
της στο Διαδίκτυο, αφού η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης.
Επισημαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώρηση και
ανάρτηση των νόμων και των αποφάσεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. και του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.
(άρθρο 107, περ. ε΄ και στ΄ του Ν. 3528/2007 και άρθρο 111, περ. ε΄ και στ΄ του Ν.
3584/2007 αντίστοιχα).
Οι υπόχρεοι φορείς δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά αγορά
εξοπλισμού ή λογισμικού καθώς η υπηρεσία υλοποίησης του Προγράμματος
Δι@ύγεια παρέχεται κεντρικά. Οι αποφάσεις αναρτώνται στους κατά περίπτωση
δικτυακούς τόπους ειδικού σκοπού που παρέχονται επίσης κεντρικά από το
Πρόγραμμα Δι@ύγεια.
Η εφαρμογή της διαδικασίας καταχώρησης και ανάρτησης καθώς και η
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως νόμου συγκρότηση Ομάδας
Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) σε κάθε φορέα που είναι υπόχρεος για ανάρτηση των
πράξεών του στο διαδίκτυο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση τη σύσταση νέων
οργανικών μονάδων στους υπόχρεους φορείς ή όργανα ή την πρόσληψη νέου
προσωπικού ειδικά για το σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, η διαδικασία
καταχώρησης θα πραγματοποιείται από τους υπόχρεους στο πλαίσιο της
προβλεπόμενης από τις ισχύουσες οργανικές διατάξεις οργανωτικής δομής και
λειτουργίας των υπηρεσιών τους και με το υπάρχον προσωπικό.
Για την επαρκή στελέχωση των ΟΔΕ του Προγράμματος Δι@ύγεια, με
υπαλλήλους του οικείου φορέα οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες διοικητικές και
τεχνικές γνώσεις, υπάρχουν οι παρακάτω εναλλακτικές διαδικασίες:
· Για τους Δήμους, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα στη διεύθυνση
http://apps.gov.gr/ode (υπηρεσία που προσφέρεται κεντρικά για την
καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας στελέχωσης)
· Για τους υπόλοιπους φορείς προτείνεται η μέθοδος πρόσκλησης και
στελέχωσης να είναι ανοιχτή και να βασίζεται στην εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τους υπαλλήλους, όπου αυτό είναι εφικτό.
· Σε διαφορετική περίπτωση ή αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος με βάση την προβλεπόμενη από το νόμο
προθεσμία, η οικεία υπηρεσία προβαίνει με πρωτοβουλία της στη
συγκρότηση αυτής.
ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-6
Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον οργανισμό και έχει
ολοκληρωθεί ο σχηματισμός αρμόδιας οργανικής μονάδας Διαφάνειας,
προτείνεται η ΟΔΕ να περιλαμβάνει και υπαλλήλους της μονάδας αυτής.
Οι εν λόγω ΟΔΕ πρέπει να συγκροτηθούν τριάντα (30) ημέρες πριν από την
έναρξη ισχύος του νόμου για τους φορείς αυτούς, δηλαδή, για τους Ο.Τ.Α. α΄ και
β΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς τους, μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2011 και
στη συνέχεια να αιτηθούν άμεσα πρόσβαση στις εφαρμογές του Προγράμματος
Δι@ύγεια επισκεπτόμενοι το δικτυακό τόπο http://diavgeia.gov.gr/efarmogi.
Κατόπιν, οι ΟΔΕ θα παραλάβουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που οι ίδιοι θα δηλώσουν, στοιχεία πρόσβασης και
κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής καταχώρησης των αποφάσεών
τους στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος Δι@ύγεια.
Επισημαίνεται ότι οι ΟΔΕ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού έχουν την ευθύνη
υποστήριξης και ενημέρωσης των εποπτευόμενων Φορέων τους αναφορικά με
την εφαρμογή του Προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι στα μέλη των ΟΔΕ, σύμφωνα
με ρητή αναφορά του νόμου (παρ. 1 του άρθρου 6), δεν καταβάλλεται αμοιβή ή
αποζημίωση.
Παρακαλείται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της
Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να κοινοποιήσει την παρούσα
στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με την επισήμανση να γνωστοποιηθεί άμεσα και σε όλους
τους φορείς που εκείνοι εποπτεύουν. Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και των Περιφερειών παρακαλούνται να
γνωστοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.
Για ερωτήσεις που αφορούν σε θέματα επιχειρησιακά και διαδικαστικά
καθώς και σε θέματα τεχνικής φύσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν
αρχικά στη λίστα συχνών ερωτήσεων στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος
Δι@ύγεια http :// diavgeia . gov . gr , καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα
επικοινωνίας και υποβολής ερωτημάτων και παρατηρήσεων που είναι διαθέσιμη
στην επιλογή “Επικοινωνία / Απορίες” στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος
Δι@ύγεια http :// diavgeia . gov . gr . Προτείνεται επίσης να επισκέπτονται συχνά τον
ίδιο δικτυακό τόπο για τυχόν διευκρινίσεις και υποστηρικτικό υλικό που θα
αναρτάται εκεί προς ενημέρωση. Ειδικά για θέματα νομικής φύσης, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να τα διαχειριστούν σε συνεργασία με τη νομική
υπηρεσία του φορέα τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υπηρεσία στον
φορέα, υποβάλλεται σχετικό επεξεργασμένο ερώτημα στην ΟΔΕ του
Προγράμματος Δι@ύγεια του εποπτεύοντος φορέα έτσι ώστε αυτό να προωθηθεί
στην αρμόδια διεύθυνση ή υπηρεσία.
Υπενθυμίζεται ότι, στην περίπτωση των εποπτευόμενων νομικών
προσώπων και επιχειρήσεων, εκείνοι θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στις
ΟΔΕ των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού από τους οποίους εποπτεύονται για
ΑΔΑ: 4ΑΡΠΚ-6
να λάβουν σχετική πληροφόρηση και υποστήριξη για θέματα και προβλήματα που
δεν μπορούν να καλυφθούν από τις παραπάνω πηγές.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), διοργανώνονται επιμορφωτικά
προγράμματα σχετικά με τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με
έμφαση στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και παροχή περαιτέρω
διευκρινίσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου