Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για υπηρεσία υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων.Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας υποβολής αίτησης εξαίρεσης από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων. Η υπηρεσία εξυπηρετεί τους δικαιούχους καταβολής μειωμένου τέλους (0,5€/τμ) καθώς και τους δικαιούχους απαλλαγής.

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία για το Οικονομικό Έτος 2011 με την αποστολή ενός σύντομου μηνύματος (SMS). Το μήνυμα πρέπει να αναγράφει τα γράμματα ETA, κενό, τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) αυτού που δικαιούται την απαλλαγή, κενό και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ. Το μήνυμα πρέπει να αποσταλεί στον αριθμό 54160. Το κόστος του μηνύματος είναι 0,1107€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Επισημαίνεται ότι το κόστος του μηνύματος αίτησης καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής όλων των απαντητικών μηνυμάτων και ότι ο φορολογούμενος δεν έχει καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη χρήση της υπηρεσίας. Η υπηρεσία χρησιμοποιείται αντίστοιχα και για τους άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος.

(ΑΦΜ) (Αριθμός παροχής)
Παράδειγμα μηνύματος: ΕΤΑ 044553463 06543287


Υπενθυμίζεται ότι ιδιοκτήτες που θα καταβάλουν μειωμένο τέλος (0,5€/τμ) είναι α) πολύτεκνοι (τέσσερα παιδιά και άνω) με εισόδημα μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ καθώς και αυτοί που οι ίδιοι ή άτομα που προστατεύουν είναι ολικώς τυφλοί ή με βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%. Επίσης, απαλλάσσονται από το τέλος άνεργοι ιδιοκτήτες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ή στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής εργασίας, ή στο λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερησίων εφημερίδων ή τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Πρέπει συγκεκριμένα να είναι μακροχρόνια άνεργοι ή να έχουν επιδοτηθεί για τουλάχιστον έξι από τους δώδεκα τελευταίους μήνες.

Με την υποβολή έγκυρης αίτησης στην υπηρεσία μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2011, ο δικαιούχος ιδιοκτήτης, του οποίου η αίτηση θα γίνει δεκτή, εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της απαλλαγής ή της έκπτωσης στον αμέσως επόμενο λογαριασμό ηλεκτρισμού. Για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα την αίτησή τους μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 (λήξη της υπηρεσίας), και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, η απαλλαγή ή η έκπτωση θα συμψηφιστεί στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τη ΔΕΗ μετά την έγκριση της αίτησης. Η ενημέρωση του δικαιούχου ιδιοκτήτη για το αποτέλεσμα της αίτησής του θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής απαντητικού μηνύματος. Δικαιούχοι της απαλλαγής ή της έκπτωσης για τους οποίους δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση ή στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εφορία.Δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία με την επιχορήγηση εργοδοτικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ.Ξεκινά από τον ΟΑΕΔ η υλοποίηση προγράμματος διατήρησης 10.000 θέσεων απασχόλησης σε συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, με την επιχορήγηση του 40% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.

Το «πράσινο φως», δόθηκε με κοινή υπουργική απόφαση, που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 19 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: Τα 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως το τέλος του 2011 και τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ το 2012.

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι να διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού 3 μήνες πριν από την ένταξη τους.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

α) Ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα απασχολούνται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και οι οποίοι συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης που απασχολούνταν κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών και,

β) ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση να έχει γίνει έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επέκταση της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. Ξενοδοχεία τύπου μοτέλ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (κάμπινγκ).Πηγή: www.in.grΠαράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2012.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σπουδαστές Εrasmus, LdV, υποτρόφους του ελληνικού κράτους και σε αλλοδαπούς (σπουδαστές με δίδακτρα) που διαμένουν στην Ελλάδα για τους οποίους η πιστοποίηση της ελληνομάθειας αποτελεί απαραίτητο προσόν και βασική προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
- αίτηση (δίνεται από το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)
- σύντομο βιογραφικό σημείωμα
- αντίγραφο του τίτλου σπουδών
- φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
- δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε μέσω fax (+30 26510 09229), είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση: ifotou@cc.uoi.gr ή ntpapact@cc.uoi.gr είτε με απλή ή συστημένη επιστολή. Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. παρέχει βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για κάθε νόμιμη χρήση, εφόσον ζητηθεί.
Visa (αφορά πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή άδεια παραμονής ή άλλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη νομιμότητα παραμονής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος προσκομίζεται στο ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ., με την άφιξη του σπουδαστή, για την ολοκλήρωση της εγγραφής.
Δίδακτρα: 400€ για τους οχτώ μήνες παρακολούθησης του προγράμματος.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Κέντρου τηλ. 2651009150, 09132, Fax 265109229.Nέος Επενδυτικός Νόμος.Ξεκινά από 1 Οκτωβρίου 2011 ο δεύτερος κύκλος του Νέου Επενδυτικού Νόμου
Θ. Μωραΐτης: «Νέα εποχή στις σχέσεις επενδυτών και δημοσίου»
Διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο
Ενεργοποιείται από 1 Οκτωβρίου 2011 η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τη 2η φάση του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Ν. 3908/2011).
Mε αφορμή την εξέλιξη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Θάνος Μωραΐτης, δήλωσε σχετικά: «ο Νέος Επενδυτικός Νόμος συνιστά ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και για τη στήριξη ποιοτικών, βιώσιμων και παραγωγικών επενδύσεων. Το νέο θεσμικό πλαίσιο εγγυάται τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την αντικειμενικότητα και την ταχύτητα των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου, οι επιχειρηματίες είναι σε θέση να γνωρίζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρότασή τους, το ύψος της κρατικής ενίσχυσης που θα λάβουν εφόσον υπαχθούν και το χρόνο καταβολής της ενίσχυσης, εντός ενός εξαμήνου μετά την υποβολή του επενδυτικού του σχεδίου. Είμαστε περήφανοι διότι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου κύκλου του νέου επενδυτικού νόμου ολοκληρώθηκε εγκαίρως τηρώντας στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που είχαμε θέσει εξαρχής ως προς τη διαφάνεια και την ταχύτητα διεκπεραίωσης και αξιολόγησης των αιτήσεων. Μια νέα εποχή ανατέλλει στις σχέσεις επενδυτών και δημοσίου».


Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στα γενικά καθεστώτα του Επενδυτικού Νόμου (Γενική Επιχειρηματικότητα, Περιφερειακή Συνοχή, Τεχνολογική Ανάπτυξη) μέχρι τις 31 Οκτωβρίου2011 ώστε να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα επενδυτικά κίνητρα, όπως οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου, οι φοροαπαλλαγές, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η ευνοϊκή τραπεζική δανειοδότηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Υπενθυμίζεται ότι, για τη γενική κατηγορία των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων (άνω των 50εκ.), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επισημαίνεται ότι οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι της κρατικής ενίσχυσης για τη 2η φάση του Επενδυτικού Νόμου ανέρχονται συνολικά σε 3,27 δις €, εκ των οποίων 2,37 δις € υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών και 900 εκ € υπό τη μορφή επιχορηγήσεων κεφαλαίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Ήδη, η πρώτη προκήρυξη των γενικών καθεστώτων που εγκαινίασε την υλοποίηση του νέου Επενδυτικού Νόμου τον περασμένο Μάιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται στο Νόμο. Μάλιστα, το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν αξιολογηθεί και από αυτά εξήντα τρία επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 402.015.074 € που δημιουργούν 497 θέσεις εργασίας έχουν ήδη εγκριθεί.
Όσοι επενδυτές κατέθεσαν την επενδυτική τους πρόταση στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (Θεσ/νίκη) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr για να ενημερώνονται με τους κωδικούς που διαθέτουν, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ιστοσελίδας, για την τελική αξιολόγηση της πρότασής τους. Τις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα και τα αποτελέσματα των επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν στις Περιφέρειες, για τις οποίες φέρουν ευθύνη οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να πληροφορηθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής της επένδυσής τους στον Επενδυτικό Νόμο και για όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής της επενδυτικής τους πρότασης στις ιστοσελίδες που παρατίθενται παρακάτω, καθώς και στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών που λειτουργούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και σε όλες τις Περιφέρειας της χώρας.
Στα 2.773 ευρώ η ανώτατη σύνταξη.Στα 2.773,4 ευρώ διαμορφώνεται το πλαφόν των συντάξεων, με βάση εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας.

Στο ποσό αυτό από 1ης Ιουλίου συμπεριλαμβάνονται και τα οικογενειακά επιδόματα. Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο προβλέπεται πως το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συντάξιμων αποδοχών.

Σε αυτό το ποσό θα προστίθενται τα οικογενειακά επιδόματα, το δε άθροισμα (σύνταξη και οικογενειακά επιδόματα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773, 4 ευρώ). Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της δικαιούμενης μηνιαίας σύνταξης (μαζί με τα οικογενειακά επιδόματα) ανέρχεται σε 2.850 ευρώ, θα πάρει τελικά 2.773,4 ευρώ (δηλαδή θα περιοριστεί στο πλαφόν).Πηγή: www.imerisia.gr


Μέχρι 20 Δεκεμβρίου η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης μέσω διαδικτύου.Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασηςφορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 30η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου 2011.ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ.Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 700 υποθέσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε δασικές εκτάσεις, καθώς και σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας σε όλους τους Δήμους εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης της, οι οποίες διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εξ αυτών, έως τώρα 567 υποθέσεις έχουν τελεσιδικήσει και οι πλήρεις φάκελοι έχουν αποσταλεί για εκτέλεση. Στην κατηγορία των αυθαιρέτων αυτών περιλαμβάνονται μεγάλες εξοχικές κατοικίες και παράνομοι επαγγελματικοί χώροι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις κατεδάφισης και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νόμου περί αυθαιρέτων.Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, την κατεδάφισή τους αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων Αυθαιρέτων που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στην οποία έχουν διαβιβαστεί οι σχετικοί πίνακες των παραπάνω αυθαιρέτων.

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, ο αριθμός υποθέσεων που έχουν τελεσιδικήσει ανά περιφέρεια είναι ο εξής:

 Πελοπόννησος 384
 Δυτική Ελλάδα 113
 Ιόνια Νησιά 70

Υπογραμμίζεται ότι προτεραιότητα θα λάβει η κατεδάφιση πολυτελών κτισμάτων και όχι μικρών οικημάτων, τα οποία ενδέχεται να εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες.
Παράταση εγγραφών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙΑπό το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνονται οι εγγραφές των εισαχθέντων στα τμήματα και τις σχολέςτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2011.


ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ.Ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου στην ευρωβουλή για την άρση απαγόρευσης

Το ζήτημα πρόσφατων μεθοδέυσεων για άρση απαγόρευσης του κυνηγιού στον πυρήνα της διεθνούς σημασίας προστατευόμενης περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου, φέρνουν στην ευρωβουλή οι Οικολόγοι Πράσινοι με ερώτησή του ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου.
Στην ερώτηση επισημαίνεται η αμφισβητούμενη νομιμότητα των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (2607/9-9-2011 και 2078/9-9-2011), οι οποίες βασίστηκαν σε ατεκμηρίωτες προτάσεις τοπικών Δασαρχείων και προβλέπουν να επιτρέπεται η θήρα σε περίπου 12% του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού, όπου απαγορεύεται από το 1990. Επιδεινώνονται έτσι οι ισχύοντες όροι προστασίας (με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 11989 - ΦΕΚ Δ’ 123/21-03-2008) και καταστρατηγείται το θεσμικό πλαίσιο του νόμου 3937/2011, το οποίο προβλέπει ότι αρμοδιότητα για τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός των Εθνικών Πάρκων έχει μόνο το ΥΠΕΚΑ.
Επίσης, τονίζεται ότι η καθυστέρηση τόσο της ανάκλησης των επίμαχων αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και της έκδοσης απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για απαγόρευση της θήρας, έχουν δημιουργήσει σοβαρό νομικό κενό στην προστασία της περιοχής. Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ρωτά, λοιπόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μέτρα σκοπεύει να πάρει ώστε να αποφευχθεί σκόπιμη όχληση και εκ λάθους θανάτωση προστατευόμενων ειδών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ σε αυτή την περιοχή διεθνούς σημασίας.
«Πρόκειται για μια απαράδεκτη ενέργεια, ενδεικτική της περιφρόνησης προς το δημόσιο συμφέρον και της εμπλοκής τοπικών παραγόντων σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες εξυπηρέτησης του κυνηγετικού λόμπυ», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Τέτοιες πρακτικές πρέπει τάχιστα να στιγματιστούν ώστε να μη λάβουν διαστάσεις Με τις μεθοδεύσεις αυτές το εξαιρετικά σημαντικό καθεστώς προστασίας στους πυρήνες των προστατευόμενων περιοχών ουσιαστικά καταργείται, επιτρέποντας στους κυνηγούς να πυροβολούν πρακτικά ακόμη και στα πιο εύθραυστα οικοσυστήματα! Επειδή οι κυνηγετικές οργανώσεις έχουν φτάσει να θεωρούν τον εαυτό τους τον αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο επί της ελληνικής φύσης, καιρός είναι να ληφθούν δραστικά μέτρα για την οριοθέτηση τέτοιων αντιλήψεων. Η αναγνώριση της ανεπάρκειας των τοπικών Δασαρχείων, της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν αποτελούν δικαιολογία για την έκδοση λευκής κάρτας για οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος οφείλει να βάλει άμεσα τα πράγματα στη θέση τους με νέα υπουργική απόφαση που θα επιβεβαιώνει την απαγόρευση».
Για περισσότερες πληροφορίες: 6944 869772

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του Μιχάλη Τρεμόπουλου)
Θέμα: Άρση απαγόρευσης της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού (SPA: GR211004)
Πρόσφατες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (2607/9-9-2011 και 2078/9-9-2011), βασισμένες σε προτάσεις τοπικών Δασαρχείων, επιτρέπουν τη θήρα σε περίπου 12% του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού (ανατολικές και δυτικές χερσαίες περιοχές - Ζώνες Α και Α1), όπου απαγορεύεται από το 1990. Μία τέτοια απόφαση επιδεινώνει τους όρους προστασίας [1] και αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο του νόμου 3937/2011 [2], οπότε η νομιμότητά της πάσχει. Επιστολή 10 ελληνικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος [3] αναφέρει ότι η θήρα σε ένα τόσο πλούσιο και ευαίσθητο οικοσύστημα δημιουργεί υψηλά επίπεδα όχλησης για παγκοσμίως απειλούμενα είδη της περιοχής (π.χ. Αργυροπελεκάνο), ενώ παράλληλα ενέχει σοβαρούς κινδύνους θανάτωσης σπάνιων ειδών πουλιών λόγω λάθους αναγνώρισης (π.χ. Βαλτόπαπια). Άλλωστε, η θήρα στο Εθνικό Πάρκο επιτρέπεται στη Ζώνη Β. Aπό το 1990, οι αρμόδιες για τη φύλαξη υπηρεσίες έχουν επιδείξει αναποτελεσματικότητα στην πάταξη της εκτεταμένης λαθροθηρίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ετησίως πολύ σοβαρά περιστατικά θανάτωσης και λαθρεμπορίας παγκοσμίως απειλούμενων ειδών [4]. Το επιχείρημα ότι η άσκηση νόμιμης θήρας θα μειώσει το εκτεταμένο φαινόμενο της λαθροθηρίας είναι ατεκμηρίωτο και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα καθεστώτα προστασίας όλων των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας και υγροτόπων Ραμσάρ όπου συναντάται λαθροθηρία.
Η καθυστέρηση τόσο της ανάκλησης των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όσο και της έκδοσης απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος για απαγόρευση της θήρας, έχουν δημιουργήσει σοβαρό νομικό κενό στην προστασία της περιοχής.
Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει η Επιτροπή ώστε να αποφευχθεί σκόπιμη όχληση και εκ λάθους θανάτωση προστατευόμενων ειδών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ σε αυτή την περιοχή διεθνούς σημασίας;

[1] που ισχύουν με την ΚΥΑ 11989 (ΦΕΚ Δ’ 123/21-03-2008).
[2] το οποίο προβλέπει πως αρμοδιότητα για τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός των Εθνικών Πάρκων έχει μόνο το ΥΠΕΚΑ.
[3] http://arcturos.wordpress.com/2011/09/13/amvrakikos/
[4] Ντόπιοι κυνηγετικοί κύκλοι φαίνεται ότι ενέχονται τα τελευταία χρόνια σε σκόπιμες καταστροφές αυγών πελεκάνων, γεγονός που έχει εκθέσει διεθνώς την χώρα και οδηγεί σε οικοτουριστικό μποϋκοτάζ την ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνεται ήδη από το 1990 στην «μαύρη λίστα» των περιοχών της Σύμβασης Ραμσάρ (Κατάλογος Μοντρέ): http://ipirotiki.wordpress.com/2011/09/20/sos-%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%AE%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA/Εγραφές στη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου.Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου συνεχίζοντας την προσπάθειά της να
φέρει τους νέους της περιοχής μας κοντά στη Μουσική , σας ανακοινώνει ότι
άρχισαν οι εγγραφές στις σχολές Πνευστών και Κρουστών οργάνων για αγόρια και κορίτσια ηλικίας 8 μέχρι 16 ετών, με σκοπό την πλαισίωση της Φιλαρμονικής και των Μουσικών Συνόλων της καθώς και την Θεωρητική και Πρακτική κατάρτιση των νέων στη Μουσική με στόχο και την επαγγελματική τους καριέρα.Οι Σχολές που λειτουργούν είναι:
1.Σχολή Σαξοφώνου ( Soprano -Alto –Tenore –Baritone)
2.Σχολή Κλαρινέτου ( Clarinet Bb – Clarinet Eb)
3.Σχολή Τρομπέτας (Trumpet –Cornet – Flugelhorn)
4.Σχολή Φλάουτου ( Alto – Piccolo )
5. Σχολή Κόρνου ( English Horn – Genies)
6. Σχολή Τούμπας ( Tuba Bb – Tuba Eb – Sousaphone)
7. Σχολή Ευφωνίου ( Euphonium – Tuba Wagner)
8. Σχολή Τρομπονιού ( Alto –Tenor- Bass)
9.Σχολή Αλτικόρνου ( Althorn Bb - Althorn Eb)
10. Σχολή Κρουστών ( Τύμπανο – Γκράν Κάσα – Πιάτα – Latin Percussions – Drums )

Η φοίτηση στα τμήματα και στις σχολές της Φιλαρμονικής είναι ΔΩΡΕΑΝ

Εγγραφές γίνονται καθημερινά 4-9 το Απόγευμα

Πληροφορίες & Εγγραφές : Σουλίου 18 τηλ. 26410 58158


Web Site: http://www.cityofagrinio.gr/municipality/band/lll.html


YouTube Channel : http://www.youtube.com/user/AGRINIOBAND

Email: filagrin@otenet.grΕκδήλωση- συζήτηση για τα ζητήματα της παιδειας.Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α Αιτωλοακαρνανίας σας καλεί στην αίθουσα του Δημοτικού θεάτρου Αγρινίου όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τα ζητήματα της παιδείας. Ομιλητές θα είναι:-Χαραμής Παύλος, πρόεδρος ΚΕΜΕΤΕ(Κέντρου Μελετών Τεκμηρίωσης) της ΟΛΜΕ.
-Διαμαντής Κώστας, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
-Βεργίτσης Μιχάλης, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Eκδοση φοιτητικής κάρτας.Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει με ικανοποίηση τη δυνατότητα προμήθειας κάρτας απεριορίστων διαδρομών από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας.
Για την έκδοση της κάρτας απαιτούνται η φοιτητική ταυτότητα ή βεβαίωση εγγραφής και μία φωτογραφία. Η προμήθεια και η ανανέωση της κάρτας απεριορίστων διαδρομών θα γίνονται αποκλειστικά στα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων (Θαρρύπα 8) κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. με την καταβολή του χρηματικού ποσού των 40 ευρώ μηνιαίως. Η κάρτα είναι προσωπική, δε μεταβιβάζεται και ισχύει για ένα μήνα, εφόσον φέρει κουπόνι ανανέωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ (τηλ. 26510 25016).

Ιωάννινα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Από την ΠρυτανείαΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα, επαναπροκηρύσσει το Μέτρο 144 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό, να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς», έχουν όσοι δικαιούχοι δεν έχουν ενταχθεί ήδη σε αυτό και ήταν επιλέξιμοι κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων (Ιανουάριος – Μάρτιος 2011), αλλά λόγω διοικητικών ή λοιπών εκκρεμοτήτων ως προς την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης -οι οποίες έχουν αποκατασταθεί- δεν κατάφεραν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 144 του ΠΑΑ 41.400 δικαιούχοι και έχει καταβληθεί σε αυτούς το ποσό της α’ δόσης που αντιστοιχεί σε 93.786.133,28 €.

Στόχος του μέτρου, το οποίο υπάγεται στην ομάδα μέτρων που κατευθύνονται προς τις περιοχές καπνοπαραγωγής, είναι η προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων καπνού που πλήττονται από τη μεταρρύθμιση Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και η αναδιάρθρωση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων εντός και εκτός γεωργίας, μέσω μεταβατικής στήριξης για τα έτη 2011, 2012, 2013.
Δικαιούχοι του μέτρου είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των οποίων η έδρα της γεωργικής τους εκμετάλλευσης (όπως προσδιορίζεται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) βρίσκεται εντός καπνοπαραγωγικής περιοχής και οι οποίοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής α’ δόσης, συγκεντρώνουν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Οι άμεσες ενισχύσεις των ιδίων έχουν μειωθεί από το 2010 σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 25% σε σύγκριση με το 2009 και η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχονται από τον καπνό,
• Ενεργοποίησαν το 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές καπνοπαραγωγής της χώρας και δε θα τα μεταβάλλουν ουσιαστικά κατά την περίοδο 2010-2013,
• Καταθέτουν 3ετές Επιχειρηματικό Σχέδιο για την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εκμετάλλευσής τους, περιλαμβανομένης και της διαφοροποίησης εκτός γεωργίας.
Η οικονομική στήριξη μέσω του μέτρου 144 καταβάλλεται με τη μορφή φθίνουσας, κατ’ αποκοπή ενίσχυσης σε τρεις δόσεις.
Η υποβολή των αιτήσεων είναι απλή και γίνεται ηλεκτρονικά από οποιονδήποτε υπολογιστή στη διεύθυνση http://tobacco.opekepe.gr, μέσω των ιστοσελίδων:
http://www.opekepe.gr («Σύστημα Αναδιάρθρωσης Καπνού»)
http://www.agrotikianaptixi.gr.
Ο διοικητικός έλεγχος του επιχειρηματικού σχεδίου και του εν δυνάμει δικαιούχου, καθώς και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται αυτόματα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο τέλος της υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενος θα γνωρίζει αν πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχος του μέτρου.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η 27η Οκτωβρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr.

Σύλληψη αλλοδαπού για νομοθεσία περί αλλοδαπών.Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για κατοχή ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

Συνελήφθη, χθες (29-9-2011) το πρωί, στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, ένας αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας ηλικίας 24 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών (παράνομη είσοδο στη χώρα και ανεπιθύμητοι αλλοδαποί), παραβίαση περιορισμών διαμονής, ψευδή ανωμοτί κατάθεση και εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για κατοχή ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδικότερα, χθες (29-9-2011) οι Αστυνομικοί κατά τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων συνέλαβαν τον 24χρονο, στερούμενο παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο δράστης είχε εισέλθει προ τεσσάρων μηνών στην χώρα και παρέμενε παράνομα. Επιπλέον είναι εγγεγραμμένος ως ανεπιθύμητος αλλοδαπός κατόπιν αποφάσεων της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας.

Στα πλαίσια της προανάκρισης που διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού, διαπιστώθηκε ότι κατά την προηγούμενη σύλληψή του είχε δώσει εν γνώσει του ψεύτικα στοιχεία ταυτότητας, πράξη για την οποία ομολόγησε. Ακόμη εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Μεσολογγίου για κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος, σχετικά με υπόθεση για ναρκωτικά, για την οποία είχαν γίνει συλλήψεις προ δεκαημέρου περίπου, στην ίδια περιοχή και από την τότε ενεργηθείσα ανάκριση είχαν προκύψει στοιχεία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική πλατεία του Αιτωλικού,
πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Ψαριού, θεσμός πια για τη δημοτική ενότητα
του Αιτωλικού. Κατά τη διάρκεια της γιορτής προσφέρθηκαν φρέσκα ψάρια
και άλλοι εκλεκτοί θαλασσινοί μεζέδες, ενώ στα πλαίσια της
διοργανώθηκε και ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος Αιτωλικού.
Εκ μέρους του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους και την καλή τους διάθεση το
Αιτωλικό και συγκεκριμένα αυτόν τον θεσμό. Η αθρόα προσέλευση του
κόσμου, μεταξύ του οποίου και πολλοί ξένοι επισκέπτες, εντείνει τις
προσπάθειες μας για περαιτέρω ανάδειξη και αναβάθμιση του σε
πανελλήνιας εμβέλειας γεγονός παράδοσης και ποιότητας.

Επίσης, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στους χορηγούς της
γιορτής, οι οποίοι αψηφώντας τη δυσχερή οικονομική συγκυρία,
προσέφεραν σημαντική βοήθεια για την ανεμπόδιστη τέλεση του θεσμού.
Με την ευγενική τους αυτή χειρονομία συνεισφέρουν στην αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας.
Τέλος, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο «Το Αιτωλικό» για την αποτελεσματική συνεργασία του στη διεκπεραίωση της γιορτής, όσο και τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο
Δρομέων Αιτωλικού για τη διεξαγωγή του 5ου Ημιμαραθώνιου Αγώνα Δρόμου.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.Ενημερώνουμε φορείς και πολίτες ότι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αρ. οικ. 150559/16-6-2011 (Φ.Ε.Κ. 1440/Β΄/16-06-2011), όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, οι οποίες προϋφίστανται της 20-12-2005 και δεν έχουν :
 είτε άδεια εν γένει
 είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει
 είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της,
οφείλουν να εφοδιαστούν με άδεια χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
Επισημαίνουμε ότι:

1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ανωτέρω ΚΥΑ, εντός δώδεκα μηνών (δηλαδή έως 16-06-2012), και ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις εντός έξι μηνών (δηλαδή έως 16-12-2011).
2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, αλλά υποβληθεί εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1000 ευρώ.
3. Σε περίπτωση που οι παραπάνω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, χωρίς την υποβολή αιτήσεων, τότε η υδροληψία θεωρείται παράνομη με κυρώσεις όπως τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε γεώτρησης στη σφράγιση και καταστροφή αυτής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού είναι:
▪ Συμπληρωμένη αίτηση-δήλωση που οι υπόχρεοι μπορούν να βρουν στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. 150559/16-6-2011, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 αυτής. Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της Κ.Υ.Α. για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού δίνονται στην εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. οικ. 150895/13-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α8Ω0-ΝΗΟ), και θα τις βρουν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου και Ιονίου και συγκεκριμένα: http://www.apd-depin.gov.gr/, επιλογή Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας.
Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται, ανάλογα με τη θέση χρήσης του νερού, υποβάλλονται στα κατά τόπους Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΑΑΤ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΑΑΤ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Mε ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε σήμερα, εγκρίθηκαν σε δεύτερη ανάγνωση τα σχέδια νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:


«Διαχείριση ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Επίλυση ιδιοκτησιακών ζητημάτων – Αγροτικές Μισθώσεις» και «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις».


Δήλωση Οικολόγων Πράσινων για την εργασιακή εφεδρεία.Σχολιάζοντας τις ρυθμίσεις για την εργασιακή εφεδρεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ο εκπρόσωπος τύπου των Οικολόγων Πράσινων Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε:


«Αντί της μοιρολατρικής αποδοχής της εφεδρείας, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ έχουμε από καιρό προτείνει στρατηγικές επενδύσεις, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που αξιοποιούν το σημερινό ανθρώπινο δυναμικό και προσφέρουν νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας».

Η δήλωση υπάρχει σε οπτικοακουστική μορφή για τα μέσα, στο:
http://www.ecogreens-gr.org/videos/29%2009%2011%20Ergasiaki%20efedreia.mov


Το γραφείο τύπου των Οικολόγων ΠράσινωνΣτην Αθήνα, στη Γκαλερί της ΕΡΣΗΣ η έκθεση «ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ».
Μετά την έκθεση στο Ναύπλιο «Το Μεσολόγγι σήμερα μέσα από την Χαρακτική» στις 29 Ιουλίου και την παρουσίαση της επανέκδοσης «Οι Σωζόμενοι Λόγοι» του Σπυρίδωνα Τρικούπη που έγιναν με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ναυπλίου όπου κατέγραψε εκπληκτική επιτυχία στην αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο, τώρα η «Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτ/νίας Χρήστου & Σοφίας Μοσχανδρέου» συνεχίζει την πολιτιστική της διαδρομή στην Αθήνα.

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011, στις 8 το βράδυ, στο ζεστό χώρο της γκαλερί ΕΡΣΗΣ (Κλεομένους 4 Κολωνάκι – τηλ. 210 7220231) θα γίνει η παρουσίαση της έκθεσης «Το Μεσολόγγι σήμερα μέσα από την τέχνη» (που έγινε και στις 9 Απριλίου 2011 στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των Εορτών Εξόδου).Στην έκθεση αυτή θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους οι καλλιτέχνες – συνεργάτες της γκαλερί ΕΡΣΗΣ Ανδρέας Κατσιμάρδος, Ανθία Λοϊζου, Κώστας Μαρκόπουλος, Γιώργος Νικολαϊδης, Φάνης Παρασκευουδάκης, Ανδρέας Πατράκης, Κώστας Σιαφάκας, Ηλίας Τότσης.

Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Πάνος Κατσούλης.
Διάρκεια έκθεσης : 6 έως 22 Οκτωβρίου 2011

Πρόσληψη αναπληρωτών από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. για την κάλυψη των αναγκών στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.Στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, την Πέμπτη 29 Σεπτέμβρη 2011, παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία αναπληρωτές από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Συγκεκριμένα, προσλήφθηκαν δεκαοκτώ (18) αναπληρωτές Ε.Β.Π., δύο (2) Λογοθεραπευτές και τέσσερις (4) Εργοθεραπευτές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες των περιφερειακών ενοτήτων της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.Με το πέρας της τοποθέτησης των εν λόγω αναπληρωτών, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος, ο Διευθυντής Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας κ. Χονδρογιάννης Βασίλης και η Διευθύντρια Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας κ. Πιερρή Ευγενία ευχήθηκαν στους νεοπροσλαμβανόμενους καλή δύναμη στο έργο τους. Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε: ”Η Ειδική Αγωγή, και Εκπαίδευση είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι μαθητές και οι μαθήτριες που την απαρτίζουν είναι ζωντανό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, που αναζητούν τη θέση τους στη παγκόσμια και εθνική κοινότητα και διεκδικούν την αυτόνομη και καταξιωμένη παρουσία τους μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Στο προσωπικό αυτό εύχομαι μια δημιουργική και εποικοδομητική χρονιά, έχοντας την αμέριστη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος. ”


Ανοιχτή Πανεμπορική Σύσκεψη απο τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου.Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 28-9-2011 Ανοιχτή Πανεμπορική Σύσκεψη, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας, με θέμα : « ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΑΣΙΑ ».
Στη σύσκεψη παρευρέθηκε ικανοποιητικός αριθμός συναδέλφων- εμπόρων και αρκετοί πήραν το λόγο εκφράζοντας τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους αλλά και τις προτάσεις τους.
Κοινός παρονομαστής στις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων ήταν η απογοήτευση για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, η οργή για τα φοροληστρικά χαράτσια που κάνουν την έτσι κι αλλιώς απερίγραπτη κατάσταση δραματική και η αδιαπραγμάτευτη απόφαση τους να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει.
Μετά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων – εμπόρων αλλά και εκπροσώπων φορέων και κινημάτων που παραβρέθηκαν, η σύσκεψη κατέληξε στις εξής αποφάσεις που επιγραμματικά αναφέρουμε :

 Συμμετοχή των εμπόρων του Αγρινίου στην πανελλαδική απεργία που προγραμματίζεται για τις 19-10-2011.
 Συνυπογράφουμε μαζί με όλους τους εμπόρους της Βορειοδυτικής Ελλάδας που ανήκουν στην Ομοσπονδία μας την Μαζική Συνδικαλιστική Δήλωση Αντίθεσης Στην Πληρωμή Αντισυνταγματικής Φορολογίας – Δήλωση Αδυναμίας Πληρωμής και την καταθέτουμε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Αρνούμαστε να πληρώσουμε τα εξαγγελθέντα χαράτσια και αυτά που θα έρθουν, γιατί εκτός του ότι αδυνατούμε να το κάνουμε θεωρούμε ότι είναι ένα χρέος που δεν μας ανήκει.
 Ζητάμε από τους συναδέλφους ακόμη κι αν έχουν σήμερα την δυνατότητα με οποιονδήποτε τρόπο να ανταποκριθούν στην πληρωμή, να μην το κάνουν και ως ένδειξη συναδελφικής αλληλεγγύης προς την συντριπτική πλειοψηφία των εμπόρων που αδυνατούν. ( Η οικονομική επιβάρυνση είναι 1% το μήνα ).
 Συμμετέχουμε μαζικά όπου είναι δυνατόν ή εκπροσωπούμαστε και καταγράφεται η παρουσία μας σε κάθε άλλη δράση – εκδήλωση κοινωνικού ή συνδικαλιστικού φορέα. Αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την κοινή συλλογική δράση.
 Αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο για την επιβίωσή μας. Για να συνεχίσουμε να είμαστε έμποροι πολλοί, δυνατοί, αξιοπρεπείς και κοινωνικά ωφέλιμοι.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.
Υ.Γ. : Παρασκευή 30-9-2011 ώρα 11.00 πμ στον πεζόδρομο της Μανδηλαρά στα γραφεία της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

ΑΠ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: "ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ".«Οι σύγχρονες κοινωνίες, όλοι εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, είτε είναι το κάρβουνο, είτε είναι το πετρέλαιο». Αυτό επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας μιλώντας σήμερα το πρωί στην ημερίδα για την αιολική ενέργεια που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παμπελοποννησιακού Σταδίου στην Πάτρα.

Θέμα της ημερίδας ήταν ο εντοπισμός των παραγόντων επιτυχίας και καλών πρακτικών για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και η παρουσίαση θεματικών μελετών περιπτώσεων απ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ημερίδα εντάσσεται στο έργο GP WIND στο οποίο συμμετέχουν οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα, εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Αναπτυξιακή Δημοτικής Επιχείρηση (ΑΔΕΠ) του Δήμου Πατρέων και η εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης Speed.

«Στην αναζήτηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας εξέχουσα θέση κατέχει η αιολική ενέργεια», πρόσθεσε στην εισήγηση του ο κ. Κατσιφάρας επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων έφερε στην επιφάνεια μια σειρά από ζητήματα για τα οποία υπάρχει πλέον μια σημαντική συσσωρευμένη εμπειρία και εδώ σε εμάς, δηλαδή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Ειδική αναφορά έκανε ο Περιφερειάρχης, πέραν των περιβαλλοντικών παραμέτρων των αιολικών πάρκων, και στο έργο GP WIND. «Πρόκειται για μια διεθνή προσπάθεια που διερευνά τα εμπόδια στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και αυτό γίνεται με την καταγραφή και ανταλλαγή των εμπειριών και των καλών πρακτικών», υπογράμμισε. Και πρόσθεσε: «Αυτό που επιδιώκεται είναι η εναρμόνιση των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα με την ενεργό συμμετοχή των κοινοτήτων στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Για να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος υπάρχει ήδη διαθέσιμος ένας αριθμός θεματικών μελετών και περιπτώσεων προκειμένου να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι την καλύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση».

Ακολούθησαν εισηγήσεις από τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σ. Παπαχριστόπουλο, Χ. Τζομάκα και Σ. Μίχο, από το στέλεχος της ΑΔΕΠ Κ. Κωνσταντακόπουλο, τον κ. Γ. Χριστοφορίδη εκ μέρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δ. Τσουκαλά ο οποίος παρουσίασε την περίπτωση της Ανάβρας.

Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Μάλτα, την Νορβηγία, την Ισπανία, την Σκωτία και την Ελλάδα.
Την Παιδική Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αναλαμβάνει ο κος Δ. Τυπάλδος.Τη συνεργασία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με τον αναγνωρισμένο μαέστρο και μουσικό Δημήτρη Τυπάλδο, ο οποίος αναλαμβάνει την Παιδική Χορωδία του δήμου, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, παρουσία του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου Αριστείδη Καβάγια και της υπεύθυνης των χορωδιακών τμημάτων του δήμου Έλβης Καρβέλη.Για τη συνεργασία αυτή ο ίδιος δήλωσε:
<<Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για το δήμο και την πολιτιστική του ταυτότητα. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς που ο Δημήτρης Τυπάλδος, ένας αναγνωρισμένου κύρους μουσικός, αναλαμβάνει την παιδική μας χορωδία. Τον ευχαριστώ θερμά, όπως οφείλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Αριστείδη Καβάγια, ο οποίος είχε τον πρώτο λόγο στην επίτευξη αυτής της συνεργασίας. Η παραγωγή πολιτισμού μέσω της δημουργίας των κατάλληλων "υποδομών" σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για τη δημοτική μας αρχή και το αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια>>.ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ ΠΑΛΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.Ἀπό τήν προσεχῆ Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 καί κάθε Παρασκευὴ βράδυ καὶ ὥρα 9 μ.μ. ἕως 1 μετὰ τὰ μεσάνυχτα, θὰ τελεῖται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸν Παλαιὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Ἀποστόλων..

Προσκαλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὸν εὐσεβῆ Πατραϊκὸ Λαὸ νὰ συμμετάσχῃ στὴν Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸν Παλαιὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου Πατρῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΕγκύκλιος για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών.Η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύη Χριστοφιλοπούλου εξέδωσε σήμερα εγκύκλιο προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, για να εφαρμόσουν την υπ’ αριθμόν 22143/Γ2/21-02-2008 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 357), με την οποία καθορίζονται οι τρόποι αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών.
Η εγκύκλιος και η Υπουργική Απόφαση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός εκλέχθηκε Πρόεδρος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, στην Πάτρα, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ..

Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Αθανάσιος Καρπής, Δήμαρχος Ερυμάνθου, Γραμματέας ο κ. Γεράσιμος Παρασκευόπουλος, Δήμαρχος Πύργου και μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή ο κ. Γιώργος Λαζουράς, Δήμαρχος Καλαβρύτων, και Δημήτριος Κατσικόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων.

Ο κ. Μοσχολιός μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος έκανε την εξής δήλωση:


«Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους Δημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους που εξελέγησαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος και στα άλλα όργανα.

Σήμερα με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το νέο συλλογικό όργανο της Αυτοδιοίκησης, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος.

Οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα μας και την Αυτοδιοίκηση.
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θέτει την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπροστά σε νέες συνθήκες και δεδομένα.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει κυρίως να ανταποκριθεί στο ρόλο που οι πολίτες προσδοκούν από αυτή, να αποτελέσει τον ισχυρό θεσμό που θα αμβλύνει τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα του πολίτη δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο δράσεων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Στόχος μας είναι ο νέος αυτός ισχυρός θεσμός, η Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδος, να αποτελέσει ένα όργανο το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και θα αναδείξει την ενιαία πια συνείδηση και φωνή του τόπου μας.

Πιστεύουμε ότι η Δυτική Ελλάδα έχει κοινά προβλήματα και μέσω της λειτουργίας του νέου θεσμού της Π.Ε.Δ. όλοι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε την περιφερειακή συνείδηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των κοινών μας ζητημάτων.

Θέλουμε και πρέπει να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας μέσα από πολιτικές που θα προωθούν τα μεγάλα έργα υποδομής, θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα «περιβάλλον», θα επιλύουν κοινωνικά ζητήματα ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Δεσμευόμαστε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεργαστεί με το σύνολο των Δήμων για την αντιμετώπιση των όποιων ζητημάτων προκύπτουν από την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα και την Αυτοδιοίκηση αλλά και την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων των Δήμων μετά την εφαρμογή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Όλοι μαζί, όπως άλλωστε φάνηκε από την πρόταση της παράταξής μας να συμμετέχει ο Δήμαρχος Πάτρας Γιάννης Δημαράς στην Εκτελεστική Επιτροπή, κάτι που δεν κατέστη δυνατό, όχι με δική μας ευθύνη με συλλογικότητα, ενότητα και διεκδικητικότητα θα αγωνιστούμε για το καλό του τόπου μας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ.Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ομοσπονδίες και Σύλλογοι εργαζομένων πραγματοποιούν σήμερα (29 Σεπτεμβρίου 2011) καταλήψεις στα περισσότερα Υπουργεία & Υπηρεσίες.

Καταλήψεις ήδη πραγματοποιούνται σήμερα (29 Σεπτεμβρίου 2011) στα Υπουργεία : Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας , Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γεωργίας.

Στα υπόλοιπα Υπουργεία οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν συνελεύσεις για απόφαση καταλήψεων.
Οι καταλήψεις πραγματοποιούνται σήμερα που επανέρχεται η Τρόικα στη χώρα μας και μπροστά στα νέα βάρβαρα μέτρα που αποφασίστηκαν και αποφασίζονται για παραπέρα μείωση εισοδημάτων, το νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο, τα νέα φορολογικά χαράτσια και μαζικές απολύσεις ακόμα και από το στενό Δημόσιο Τομέα.

Σήμερα το απόγευμα (29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011) στις 6.00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Οι εργαζόμενοι σ’ όλους τους κλάδους απαντούν με ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα ότι από σήμερα ξεκινάει αγώνας χωρίς υποχωρήσεις για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΟ Ν' ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.«Οφείλουμε να αναπτύξουμε μια νέα τοπική καταναλωτική συνείδηση στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και την τοπική μας οικονομία». Αυτό επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Αντωνόπουλος, με την ευκαιρία της διοργάνωσης της 1ης έκθεσης τοπικών προϊόντων της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο κ. Αντωνόπουλος επισκέφθηκε την έκθεση και τα περίπτερα των εκθετών και συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο Μεσολόγγι το περασμένο Σάββατο. «Η συγκεκριμένη έκθεση είχε ως στόχο να ερεθίσει την τοπική επιχειρηματικότητα, να ενεργοποιήσει την τοπική καταναλωτική αγορά προς την κατεύθυνση μιας νέας τοπικής καταναλωτικής συνείδησης, να χωροθετήσει ακόμη ένα σημείο συνάντησης και επικοινωνίας των τοπικών επιχειρηματιών, να ενισχύσει την μεταξύ τους αλληλεγγύη, να αναδείξει και να προβάλει ένα μέρος των παραγωγικών μας δυνατοτήτων και να θεσμοθετήσει ένα νέο επιχειρηματικό και οικονομικό γεγονός, για την πόλη, τον νομό και την Περιφέρεια», τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος.


Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ανέφερε ότι «μπορούμε με την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας, να ενισχύσουμε την αγροτική μας παραγωγή και να βελτιώσουμε τις δημόσιες υποδομές μας. Μπορούμε, ακόμη, να αξιοποιήσουμε την επιστημονική γνώση των ειδικών στην διοίκηση και την χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων μας προκειμένου να μειώσουμε τα κόστη μας, να βελτιώσουμε τις αποδόσεις μας και να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας. Μπορούμε , πολιτικά πρόσωπα, θεσμοί, εργοδότες, εργαζόμενοι και υπηρεσίες, να οριοθετήσουμε το νέο σημείο ισορροπίας στις οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές μας σχέσεις, εγκαινιάζοντας έτσι ένα νέο τοπικό αναπτυξιακό πρότυπο συμπεριφοράς».

Ο κ. Αντωνόπουλος έκανε αναφορά και στις τουριστικές δυνατότητες της περιοχής σημειώνοντας ότι «μπορούμε για τα επόμενα χρόνια να επιλέξουμε τοπικούς τουριστικούς προορισμούς, ενισχύοντας οικονομικά την τοπική αγορά και γνωρίζοντας τις ομορφιές του τόπου μας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά μικρά πράγματα που όλα μαζί θα αλλάξουν την αναπτυξιακή φυσιογνωμία του τόπου μας».ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ '' ILLEGAL''ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
www.cinemes.gr
ΚΥΡΙΑΚΗ: 02-10-11 ΩΡΕΣ: 7-9 & 9-11 μ.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ: 03-10-11 ΩΡΕΣ: 7-9 & 9-11 μ.μ.
ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ILLEGAL

Κοινωνική, δραματική

Σκηνοθεσία: Ολιβιέ Μασε-Ντεπάς
Ηθοποιοί: Αν Κέσενς, Αλεξάντρ Γκολντσάροφ, Φρέντερικ Φρενάι.

Διάρκεια: 95'

Διανομή: Feelgood Entertainment

Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο

Η Τάνια και ο Ιβάν, ο 14χρονος γιός της είναι παράνομοι μετανάστες από τη Ρωσία, οι οποίοι ζουν στο Βέλγιο με πλαστά χαρτιά και ψεύτικα στοιχεία τα τελευταία 8 χρόνια. Η Τάνια ζει μέσα στο φόβο, αποφεύγει την αστυνομία και τρέμει στην ιδέα πως θα γίνει έρευνα για την ταυτότητά της. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που συλλαμβάνεται. Μητέρα και γιος χωρίζονται βίαια και η Τάνια φυλακίζεται σε ένα κέντρο εγκλεισμού για παράνομους μετανάστες. Εκεί, θα πολεμήσει με όλες τις δυνάμεις για να ξαναβρεί το γιο της, ενάντια σε ένα απάνθρωπο και απρόσωπο σύστημα που την απειλεί με άμεση απέλαση...

Κριτική ταινίας
"Έχουν προσπαθήσει να με απελάσουν, οκτώ φορές"...λέει η Αφρικανή συγκρατούμενη της Ζίνα, στο σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης, που στο Βέλγιο αλλά και σε άλλες ευνομούμενες χώρες της E.E. αποκαλείται " Κέντρο υποδοχής μεταναστών"
Κάπως έτσι, μέσα από σκληρές εικόνες, αστυνομικής και ψυχολογικής βίας, αλλά και ανάλογες φράσεις μας ξετυλίγεται η ιστορία της Ζίνα από την Λευκορωσία, της οποίας το αληθινό όνομα είναι Τάνια, στο φιλμ, κι απλά υποκρίνεται πως είναι παράνομη μετανάστρια από την Λευκορωσία (ενώ είναι Ρωσίδα στην πραγματικότητα) Μετά την σύλληψη της ποντάρει στην απόκτηση πολιτικού ασύλου, που δεν θα ήταν εφικτό εάν παραδεχόταν την αληθινή της ταυτότητα.
Η κάμερα πολλές φορές στο χέρι, αποτυπώνει με δραματική ένταση αυτό το τόσο επίκαιρο ζήτημα που έχει πάρει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις στον δυτικό κόσμο.
Η Τάνια, δεν θέλει με τίποτα να επιστρέψει στην πατρίδα τις. Σε μια προσκείμενη φιλικά προς τους ταλαιπωρημένους μετανάστες στο "κέντρο" όταν κάνει το λάθος να κάνει μια παρατήρηση, της απαντά ειρωνικά: "Ναι, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω! ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Τι νομίζεις πως είμαστε δηλαδή; Μαζοχιστές;!" Ο γιος της Ιβάν, βρίσκεται στο Βέλγιο ελεύθερος, και για αυτόν ακριβώς είναι που δεν θέλει να ρισκάρει την αποκάλυψη της αληθινής της ταυτότητας.
Ταυτόχρονα, ζει ένα διαρκές δράμα, όταν συνειδητοποιεί πως κάποια άτομα που σχετίζονται με τον υπόκοσμο των ανατολικών μεταναστών εκεί, θέλουν να στρατολογήσουν τον νεαρό γιό της. Οι προσπάθειές της σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, μας κρατούν συγκλονισμένους στο κάθισμά μας και παρά την - υπερβολικά, ίσως - συναισθηματική ματιά του σκηνοθέτη και το κάπως μέτριο φινάλε, το φιλμ στην ανάπτυξή του, στέκεται στην σωστή πλευρά των χαρακωμάτων, καθώς ένας πολιτισμός, ο οποίος στηρίζεται σε τεχνητούς διαχωρισμούς κοινοτήτων, αναλγησία, αλλά και κυνισμό, δεν μπορεί να είναι το ζητούμενο, ανθρώπων σκεπτόμενων, όπου το πρόταγμα της ελευθερίας συνιστά μια βιωματική ανάγκη.
Τέτοιων που παρά την παραπληροφόρηση των μεγάλων συγκροτημάτων επικοινωνίας, στη μνήμη και στα ταπεινότερα ένστικτα του πληθυσμού, πιστεύω πως - στην πλειονότητα των χωρών - τολμούν να είναι ισχυρός πυρήνας πολιτισμικών και κοινωνικών εξελίξεων.
Γιάννης Ραουζαίος www.myfilm.gr
Πετρέλαιο θέρμανσης.Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης:

1. Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα.
2. Δεν εμπιστευόμαστε το μετρητή του βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθμης της δεξαμενής μας, αλλά χρησιμοποιούμε το δικό μας μέτρο.
3. Δεν παραλαμβάνουμε, το πετρέλαιο βιαστικά και χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας, προς αποφυγή ατυχημάτων και άλλων επιπτώσεων (π.χ. ελλειμματική παράδοση – διαρροή πετρελαίου).
4. Δε δεχόμαστε να πληρώσουμε, αν η απόδειξη ή το τιμολόγιο παραλαβής – πληρωμής δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα, από το νόμο, στοιχεία (όπως: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, προμέτρηση και επιμέτρηση, ώρα παράδοσης κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε τις λέξεις «με κάθε επιφύλαξη».
5. Συγκρίνουμε, μετά από έρευνα ή ενημέρωση, τις αναγραφόμενες, στα πρατήρια της περιοχής μας, τιμές (τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων, σε φωτεινές πινακίδες, εμφανείς, στους Καταναλωτές).6. Πρέπει να ξέρουμε να υπολογίζουμε, με ακρίβεια, πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Για να μάθουμε πόσα λίτρα αντιστοιχούν, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής μας, πολλαπλασιάζουμε το μήκος της (π.χ. 2,00 μέτρα) επί το πλάτος της (π.χ. 1,25 μέτρα) επί το ύψος της (π.χ. 1 μέτρο), δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 ή 2.500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500 : 100 = 25). Όλες οι προαναφερόμενες διαστάσεις αφορούν τις εσωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής.
7. Πρέπει να μετράμε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου, που έχει η δεξαμενή μας και πριν αρχίσει η παράδοση και μόλις αυτή τελειώσει. Η μέτρηση γίνεται, εύκολα, με μια ευθύγραμμη βέργα και ένα μέτρο: βάζουμε κάθετα, στη δεξαμενή, τη βέργα. Βγάζουμε τη βέργα και μετράμε το ύψος, μέχρι το σημείο, που είναι βρεγμένη. Αυτό είναι το ύψος του πετρελαίου, μέσα στη δεξαμενή.
8. Η μέτρηση της ανύψωσης της στάθμης του πετρελαίου, μέσα στη δεξαμενή, πρέπει να γίνεται, αφού κατασταλάξει ο αφρός (πρέπει να παρέλθουν 5-6 λεπτά).
9. Απαιτούμε, από το μεταφορέα, να γράψει το ύψος, που μετρήσαμε, πριν και μετά την παράδοση, στην απόδειξη παραλαβής. Το πετρέλαιο, που παραλάβαμε, μπορούμε να το υπολογίσουμε, αν πολλαπλασιάσουμε το ύψος του πετρελαίου, που προστέθηκε, στη δεξαμενή μας, με τα λίτρα ανά εκατοστό, που αυτή χωράει. Αν π.χ. η δεξαμενή μας είχε 18 εκατοστά πετρέλαιο, πριν την παραλαβή και 78 εκατοστά μετά την παραλαβή, προστέθηκαν 78-18=60 εκατοστά. Σύμφωνα, με το προηγούμενο παράδειγμα, με τα 25 λίτρα, ανά εκατοστό ύψους, παραλάβαμε 60x25=1500 λίτρα πετρέλαιο.
10. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, συντήρηση – ρύθμιση του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης. Η συντήρηση αποτελεί προϋπόθεση, για λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου και, επομένως, εξοικονόμηση χρημάτων. Καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση, είναι, αμέσως, μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης δηλαδή Απρίλιο και Μάιο, ώστε να μη μείνουν κατάλοιπα καύσης, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισμός του συστήματος.
11. Καλή θέρμανση σημαίνει να αισθανόμαστε άνετα. Η υπερβολική ζέστη είναι πολυδάπανη και ανθυγιεινή. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας των χώρων μιας κατοικίας πρέπει να έχει ως εξής: Μπάνιο: 22°C, Καθιστικό: 19-20°C, Υπνοδωμάτια: 18°C. Σε μια πόλη, όπως η Θεσσαλονίκη, ένας βαθμός θερμοκρασίας λιγότερος σημαίνει οικονομία 8% περίπου, σε πετρέλαιο.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, κάθετα, αντίθετο στην σχεδιαζόμενη εξομοίωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η αδυναμία της Πολιτείας να ελέγξει το «λαθρεμπόριο» του πετρελαίου θέρμανσης δεν επιτρέπεται να «φορτώνεται», στις πλάτες των καταναλωτών, κυρίως των χαμηλών εισοδημάτων, που, πλέον, κινδυνεύουν, με ενεργειακή ένδεια. Δεν είναι δίκαιο να καταδικάζουμε, σε ψύχος, καμία ομάδα καταναλωτών, με ολέθρια αποτελέσματα, ακόμα και για τη ζωή. Για να μη ζήσουμε φαινόμενα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου ανακαλύπτονται καταναλωτές, κυρίως, υπερήλικες, νεκροί, μέσα στα σπίτια τους, από έλλειψη θέρμανσης, ζητούμε, από την Ελληνική Κυβέρνηση, να μην εφαρμόσει τέτοιο μέτρο.

Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο Αγρίνιο.Η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, θα επισκεφθεί το Αγρίνιο στις 3 Οκτωβρίου 2011 επικεφαλής κλιμακίου της ανεξάρτητης αρχής. Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενημέρωση των πολιτών και των στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών της περιοχής για την αποστολή και το έργο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου από τις 10.00 έως τις 11.30 η Συνήγορος του Πολίτη θα συναντηθεί με εκπροσώπους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και θα μιλήσει για τις αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής. Θα ακολουθήσει συζήτηση για θέματα της περιοχής. Στις 11.30 η Καλλιόπη Σπανού θα δώσει συνέντευξη Τύπου.


Την ίδια ημέρα, από τις 12.00 έως τις 17.00, πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αναφορά σε κλιμάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη ή να ζητήσουν πληροφορίες για θέματα που τους απασχολούν..

Όλες οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο (2ο όροφος).

Από τον Οκτώβριο του 1998, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη έως σήμερα, η Αρχή έχει δεχτεί περίπου 138.260 αναφορές. Από το σύνολο των αναφορών, 700 αναφορές προέρχονται από πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας από τις οποίες 140 από πολίτες του Αγρινίου.Για περισσότερες πληροφορίες: Ρόη Τζαβάρα τηλ. 210-7289610, κιν. 697 9448887.
Σύγχρονο ηλεκτρονικό πάσο για τους φοιτητές.Ηλεκτρονικά θα πραγματοποιείται, από σήμερα 26/09/2011, η διαδικασία υποβολής αίτησης για το φοιτητικό πάσο. Σκοπός του ηλεκτρονικού πάσο είναι ο εκσυγχρονισμός του τρόπου διανομής και της μορφής του πάσο, καθώς και ο εξορθολογισμός του συστήματος, ώστε οι δικαιούχοι - και μόνο αυτοί - να λαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου.
Παράλληλα, διευκολύνονται οι γραμματείες των τμημάτων από μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία πολλές φορές κατέληγε να «ανατίθεται» στις φοιτητικές παρατάξεις.
Τι ίσχυε μέχρι σήμερα:
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, εκτυπώθηκαν πάνω από 650.000 δελτία ειδικού εισιτηρίου. Στα Ιδρύματα στάλθηκαν περίπου 505.000 πάσο επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς τους με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι προφανές ότι ο αριθμός των δελτίων που διανεμήθηκαν δεν αντιστοιχεί σε καμία περίπτωση στους πραγματικούς δικαιούχους με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).
Το σύνολο των φοιτητών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου (προπτυχιακοί ως και τα ν+2 έτη σπουδών, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες), που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Ιδρυμάτων, είναι ενεργοί και δικαιούνται πάσο ανέρχεται σε 364.380. Συνεπώς εκδόθηκαν 140.000 περισσότερα πάσο.
Με βάση τους υπολογισμούς του ΟΑΣΑ, κάθε δελτίο ειδικού εισιτηρίου επιφέρει ένα σημαντικό κόστος. Επομένως, η χορήγηση του πάσο σε χιλιάδες μη δικαιούχους, επιφέρει ζημία στα ΜΜΜ αρκετών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ που δαπανούσαν τα Ιδρύματα μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των φοιτητών για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση, ανταποδοτικές υποτροφίες κτλ.).
Τι κερδίζει ο φοιτητής με το νέο πάσο;
Τα οφέλη για το φοιτητή είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα:
• Δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα των έντυπων φωτογραφιών. Η φωτογραφία μπορεί να προέλθει από οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο. Το κόστος παραλαβής για το φοιτητή είναι 2,46 ευρώ.
• Μπορεί να πραγματοποιεί την αίτηση του ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία στην γραμματεία του τμήματός του.
• Μπορεί να παραλαμβάνει το πάσο σε σημεία διανομής που τον εξυπηρετούν καλύτερα, ακόμα και αν αυτά δεν είναι κοντά στο Ίδρυμα όπου σπουδάζει. Σε κάθε περίπτωση ο φοιτητής ειδοποιείται μέσω email και κινητού τηλεφώνου για την παραλαβή του πάσο.
• Το νέο πάσο έχει τα τελευταία σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας: δεν μπορεί να αντιγραφεί και είναι ανθεκτικό στη χρήση.
• Στο νέο πάσο τα στοιχεία του δικαιούχου αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε υπηρεσίες προς φοιτητές άλλων χωρών, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση νέων καρτών.

• Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη χορήγηση του πάσο θα είναι δυνατή η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους φοιτητές τόσο από τα ιδρύματα και την πολιτεία (πρόσβαση σε εστίες, σίτιση, βιβλιοθήκες κτλ.) όσο και από ιδιώτες.


Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι φοιτητές πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, αρκεί να μην είναι ήδη κάτοχοι τίτλου για τον κύκλο σπουδών με βάση τον οποίον αιτούνται και να μην έχουν ξεπεράσει τα κανονικά έτη σπουδών.
Αναλυτικές οδηγίες, καθώς και βίντεο επίδειξης υπάρχουν στον διαδικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr , ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με το ειδικό γραφείο αρωγής στο 801-11-31400 (από σταθερό) ή στο 210-7724375 (από κινητό), από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 09:00 ως και τις 17:00

ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΖΗΤΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ.Την εξαίρεση των ιδρυμάτων προνοιακού χαρακτήρα από την ρύθμιση περί εργασιακής εφεδρείας ζήτησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας μ’ επιστολή του προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα.

Ο κ. Κατσιφάρας, στην επιστολή του, κάνει λόγο ειδικότερα για τρεις σημαντικούς φορείς προνοιακού χαρακτήρα στη Δυτική Ελλάδα, ωστόσο, θέτει ευρύτερα ζήτημα για όσα ιδρύματα επιτελούν κοινωνική αποστολή.

Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης επισημαίνει αρχικά ότι στον κατάλογο με τους 151 φορείς της γενικής κυβέρνησης που πρέπει να θέσουν μέρος του προσωπικού τους σε εργασιακή εφεδρεία περιλαμβάνονται η «Κιβωτός της Αγάπης», όπου λειτουργεί το άσυλο «Γαλήνη Αναπήρων Παίδων» στην Πάτρα, το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Απροσάρμοστων Παιδιών Πάτρας «Η Μέριμνα» καθώς και το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκατάστασης «Παναγία Ελεούσα», με σημαντικές δράσεις στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.


«Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις», τονίζει ο κ. Κατσιφάρας, «θεωρώ ότι εσφαλμένα περιλήφθηκαν στις προβλέψεις περί εργασιακής εφεδρείας αφού οι συγκεκριμένοι φορείς δεν επιχορηγούνται από το κράτος σε ποσοστό πάνω από 50%, το Δημόσιο δεν διορίζει τα Διοικητικά τους Συμβούλια σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και, επίσης, το κράτος δεν διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών διότι δεν έχουν καν μετοχές».

«Εκτός όμως από τις νομικές διαστάσεις του θέματος, υπάρχει και η ουσία», συνεχίζει ο Περιφερειάρχης. Και προσθέτει: «Τα τρία αυτά ιδρύματα, όπως και άλλα στη Δυτική Ελλάδα που επιτελούν τον ίδιο σκοπό, φιλοξενούν, εκπαιδεύουν και παιδαγωγούν εκατοντάδες άτομα με σοβαρά νοητικά και χρόνια προβλήματα παρέχοντας στις τοπικές κοινωνίες σπουδαίο και πολυδιάστατο έργο. Θα πρέπει ακόμα, να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα τρία Ιδρύματα αυτά λειτουργούν οριακά και επιτυγχάνουν στο έργο τους χάρη στην αποφασιστική προσφορά των εργαζομένων σε αυτά αλλά και χάρη στην εθελοντική εργασία που τους παρέχουν ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας καθώς, επίσης, και στη συνεχή υποστήριξη που έχουν από τις τοπικές κοινωνίες».

«Οφείλω, αγαπητέ Υπουργέ», καταλήγει η επιστολή «να σε διαβεβαιώσω ότι και στα τρία αυτά Ιδρύματα δεν υπάρχει κανένα πραγματικό περιθώριο εργασιακής εφεδρείας και σου ζητώ να λάβεις υπ’ όψιν αυτήν τη διαβεβαίωση προκειμένου να μην διαταραχθεί καίρια το απαραίτητο κοινωνικό έργο που παρέχουν αυτά τα Ιδρύματα. Τέλος, θεωρώ ότι η κοινωνική αποστολή των ιδρυμάτων προνοιακού χαρακτήρα αποτελεί αυτοδίκαια λόγο εξαίρεσης τους από την προωθούμενη ρύθμιση της εργασιακής εφεδρείας».


24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αφορμή ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με το μέλλον των Προνοιακών Δομών αλλά και με το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων σε αυτές, αποφάσισε να καλύψει συνδικαλιστικά την 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ των εργαζομένων στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011.
Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:


1. Την προώθηση ΑΜΕΣΑ νομοθετικής ρύθμισης για την κατοχύρωση όλων των θέσεων εργασίας και την μετατροπή των συμβάσεών τους σε Αορίστου Χρόνου.
2. Δημιουργία μόνιμων δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοινωνικών Υπηρεσιών στους Ο.Τ.Α. προκειμένου να υπάρξει η διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας τους.
3. Εξασφάλιση του κόστους μισθοδοσίας όλων των εργαζομένων στις Προνοιακές Δομές με σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζομένους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες, από 1-1-2011.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ – ΑΘΗΝΑ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΥΡΙΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ. ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.Τη Μεσσηνία θα επισκεφθεί αύριο ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος και θα έχει επαφές με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο καθώς και με τους Δημάρχους Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα και Μεσσήνης κ. Ευστάθιο Αναστασόπουλο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναντήσεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει ως εξής:
Στις 10 π.μ. θα συναντηθεί στο Επισκοπείο με το Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο ανταποδίδοντας την επίσκεψη πουείχε πραγματοποιήσει ο Σεβασμιότατος τον περασμένο Απρίλιο στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Τρίπολη.
Αμέσως μετά ο κ. Αποστολόπουλος θα κατευθυνθεί προς το Δήμο Μεσσήνης όπου, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί εκεί, θα συζητήσει τρέχοντα θέματα της περιοχής και θα συντονίσει τη διαδικασία διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων του Δήμου μέσω της υπογραφής κοινής προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας που θα προβλέπει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Παράλληλα θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τη σύνταξη δασικών χαρτών και την αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές από τις φετινές πυρκαγιές.
Ανάλογο κύκλο συναντήσεων θα έχει ο Γενικός Γραμματέας κ. Τάσος Αποστολόπουλος στο Δήμο Καλαμάτας στις 2 μ.μ.


Σύλληψη ημεδαπού για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.Συνελήφθη, χθες (27-9-2011) το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου ένας ημεδαπός ηλικίας 48 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, οι Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου διενήργησαν νομότυπη έρευνα στην οικία του 48χρονου, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης βάρους επτά γραμμάριων περίπου.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου.


Στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωργικής Ασφάλισης"
Με την ενεργό συμμετοχή του ΕΛΓΑ πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ασφάλισης Γεωργικής Παραγωγής (AIAG).

Πρόκειται για το 31Ο συνέδριο της AIAG , το οποίο πραγματοποιείται από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2011 στην αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Ξενοδοχείου DIVANI APOLLON PALACE στη Βουλιαγμένη, και στο οποίο θα παρουσιαστούν όλες οι παγκόσμιες εξελίξεις και τάσεις στον τομέα της γεωργικής ασφάλισης. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 26 χώρες

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου θα αποτελέσει ασφαλώς και το νέο θεσμικό πλαίσιο στην γεωργική ασφάλιση που ισχύει εδώ και ένα χρόνο στην χώρα μας. Παράλληλα, θα γίνουν εμπεριστατωμένες αναφορές στα γεωργοασφαλιστικά συστήματα και άλλων χωρών, όπως της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Τουρκίας, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ ΚΑΙ της Κίνας.

Ειδικότερα οι κυριότερες θεματικές ενότητες που θα αποτελέσουν αντικείμενο των εργασιών του συνεδρίου είναι οι ακόλουθες:
 Γεωργοασφαλιστικά συστήματα Γαλλίας, Ισπανίας, Τουρκίας, Αυστραλίας και Κίνας
 Ασφαλιστικό σύστημα ζωικού κεφαλαίου των Η.Π.Α. και Κίνας.
 Διαχείριση κινδύνων στη Γεωργία. Η κοινή αγροτική πολιτική μετά
το 2013
 Διαχείριση κινδύνων στη γεωργική παραγωγή το 2020.
 Ασφάλιση εισοδήματος – βασικές προϋποθέσεις
 Αντασφαλιστικό μοντέλο στις Η.Π.Α.
 Σύστημα ασφάλισης πολλαπλών κινδύνων στην Ευρώπη
 Ασφάλιση στον τομέα των Θερμοκηπίων

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aiag-iahi.org καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ, www.elga.gr.