Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσκληση για το Πρόγραμμα EUROSCOLA.Πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος προς τους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα EUROSCOLA

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος υποστηρίζει σθεναρά την προώθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τη συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα που προωθούν την πολιτειότητα και την ανταλλαγή μαθητών από χώρες ευρωπαϊκές. Προγράμματα που προωθούν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και θέτουν τη βάση για πολιτισμικές ανταλλαγές και εποικοδομητικές συνεργασίες, με σκοπό τη δημιουργία αυριανών πολιτών, ικανών να ανταποκριθούν τόσο στα εθνικά όσο και στα διεθνή κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια που συνεχώς αλλάζουν. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι και το EUROSCOLA, για το οποίο παρακάτω αναφέρονται όλες οι πληροφορίες και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητών της Β’ και Γ’ Λυκείου.
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα EUROSCOLA.
ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθ. 97353/Γ2/30-08-2011 έγγραφο της Δ/νσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΔΒΜΘ.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρ. Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA την 16η Δεκεμβρίου 2011. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας καλείται να εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις μαθητές (24) και δύο (02) συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας. Η επιδότηση του Ευρ. Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 471€ για κάθε άτομο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών με θέμα: «Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη μείωση του Δημοκρατικού ελλείματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
• Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε σχολικό χώρο, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα οριστεί από την Περιφερειακή Δ/νση με σαφείς οδηγίες προς τους μαθητές.
• Η Περιφερειακή Δ/νση θα προωθήσει έντυπο υλικό του Ευρ. Κοινοβουλίου στα σχολεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την ενημέρωση των μαθητών πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού θα έχει η Περ/κή Δ/νση σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας.
• Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης και η οποία θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες. Για τα μέλη της Επιτροπής δεν προβλέπεται αποζημίωση.
• Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας – έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:
1. Καλή, Πολύ καλή ή Άριστη γνώση (επίπεδο Β2, Γ1 και Γ2) της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.
2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του σχολείου.

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην εργασία-έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης: Έκθεση 60%, Ξένη Γλώσσα 20%, Επίδοση 20%.
Ειδικότερα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ η ηλικία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 21ο έτος.
Οι αλλοδαποί επιλεγέντες μαθητές που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν.
• Οι συνοδοί καθηγητές θα πρέπει επίσης να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας. Η επιλογή τους θα γίνει από τον Περιφερειακό Δ/ντή μετά από πρόσκληση προς όλα τα σχολεία των οποίων οι μαθητές επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στην ημερίδα.
• Οι συνοδοί καθώς και οι επιλεγέντες μαθητές δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα EUROSCOLA κατά το παρελθόν.
• Όσον αφορά στα οργανωτικά θέματα του ταξιδιού, την ευθύνη θα αναλάβουν οι συνοδοί καθηγητές οι οποίοι θα εισπράξουν την επιταγή με τη συνολική χρηματική αποζημίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η Υπηρεσία μας θα εκδώσει απόφαση έγκρισης μετακίνησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (χωρίς δαπάνη για το δημόσιο).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου