Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Οι τελικές ρυθμίσεις για τη νέα περαίωση 500.000 επιτηδευματιών.Προθεσμία πέντε ημερών από τη στιγμή που θα τους επιδοθεί φύλλο ελέγχου έχουν περισσότεροι από 500.000 φορολογούμενοι και επιτηδευματίες που είχαν αγνοήσει την προηγούμενη περαίωση να αποδεχθούν τη νέα ρύθμιση – περαίωση που έχει θεσπίσει το υπουργείο Οικονομικών.

Την ίδια οδό μπορούν να ακολουθήσουν και επιτηδευματίες με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από την προηγούμενη διαδικασία.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε στη δημοσιότητα, την Τετάρτη.

Με την ίδια εγκύκλιο παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών και εισφορών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Η εν λόγω παράταση αφορά τις κα?θε ει?δους προθεσμι?ες παραγραφη?ς που λη?γουν την 31.12.2011, ο?πως υποθε?σεις χρη?σεων 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005, υποθε?σεις με πλαστα? η? εικονικα? η? νοθευμε?να φορολογικα? στοιχει?α, υποθε?σεις με κατασχεθε?ντα ανεπι?σημα βιβλι?α και στοιχει?α και υποθε?σεις μη υποβολη?ς δη?λωσης (για τις οποι?ες προβλε?πεται μεγαλυ?τερος χρο?νος παραγραφη?ς).
Οι αλλαγές στη διαδικασία της περαίωσης

Υποθε?σεις που αφορου?ν δηλω?σεις των οικονομικω?ν ετω?ν 2007, 2008, 2009 και 2010 οι οποι?ες υπη?χθησαν στις διατα?ξεις των α?ρθρων 13 ε?ως 17 του ν.3296/2004 περι? αυτοελε?γχου και περιλαμβα?νονται στις επιλεχθει?σες προς ε?λεγχο δηλω?σεις και για τις οποι?ες δεν ε?χει αρχι?σει ο ε?λεγχος η? ε?χει γι?νει ε?ναρξη του ελε?γχου (θεω?ρηση των βιβλι?ων) πριν τη δημοσι?ευση του ν.4002/2011 (22.8.2011) και δεν ε?χει εκδοθει? φυ?λλο ελε?γχου η? πρα?ξη αποτελεσμα?των υπα?γονται πλε?ον στον τρο?πο επι?λυσης των διαφορω?ν, εφο?σον βεβαι?ως το επιθυμου?ν οι φορολογου?μενοι.

Σε διαφορετικη? περι?πτωση εξακολουθου?ν να ισχυ?ουν οι αποφα?σεις περι? ελε?γχου των δηλω?σεων αυτω?ν.

«Δεχθείτε την περαίωση για να μη γίνει άμεσα έλεγχος» συστήνει το ΥΠΟΙΚ

Με σειρά προτεραιότητας θα ελεγχθούν φορολογούμενοι από εφορίες και ελεγκτικά κέντρα.

Οι υποθε?σεις που θα ελεγχθου?ν κατά προτεραιότητα από τις εφορίες είναι οι εξής:

1. Εκείνες που αφορούν τους «μεγαλυ?τερους» φορολογου?μενους.

2. Επιτηδευματίες που εξαιρε?θηκαν επειδη? ει?χαν περιουσι?α πα?νω απο? 400.000 ευρω?.

3. Επιτηδευματίες που απο? λα?θος (των τραπεζω?ν κλπ.) περαι?ωσαν λιγο?τερες χρη?σεις απο? ο?σες η?θελαν.

Στη συνε?χεια εκδι?δεται Εντολη? Ελε?γχου για ε?λεγχο των χρη?σεων που ε?ληξαν στις 31.12.2009 και παλιο?τερες. Περαιτε?ρω ο ελεγκτη?ς καλει? τηλεφωνικα? τον επιτηδευματι?α στην ?.Ο.Υ. για ε?λεγχο.

Επιδι?δει επι? αποδει?ξει το Εκκαθαριστικο? Σημει?ωμα του ν.3888/2010 και κα?νει ε?ναρξη ελε?γχου (θεωρει? τα βιβλι?α). Εα?ν ο φορολογου?μενος αποδεχθει? το Εκκαθαριστικο? Σημει?ωμα εντο?ς της προθεσμι?ας των πε?ντε (5) ημερω?ν ο ε?λεγχος θεωρει?ται ο?τι ολοκληρω?θηκε.

Εα?ν ο φορολογου?μενος δεν αποδεχθει? το Εκκαθαριστικο? Σημει?ωμα το?τε θα συνεχισθει? ο ε?λεγχος.

Εννοει?ται ο?τι πρω?τα θα επιδοθου?ν ο?λα τα Εκκαθαριστικα? Σημειω?ματα και μετα? θα ολοκληρωθου?ν οι ε?λεγχοι και κυρι?ως θα δοθει? το μεγαλυ?τερο βα?ρος στην επι?δοση των Εκκαθαριστικω?ν Σημειωμα?των σε ο?σο το δυνατο?ν περισσο?τερους φορολογου?μενους.

Οι ?.Ο.Υ. θα εκδω?σουν τα Εκκαθαριστικα? Σημειω?ματα και θα ειδοποιη?σουν τα ελεγκτικα? κε?ντρα για να τα παραλα?βουν.

Η διαδικασι?α ε?κδοσης χειρο?γραφων Εκκαθαριστικω?ν Σημειωμα?των εφαρμο?ζεται κατ’ αρχη?ν στις υποθε?σεις επιτηδευματιω?ν με ακαθα?ριστα ε?σοδα ει?κοσι εκατομμυρι?ων (20.000.000) ευρω? ε?ως σαρα?ντα εκατομμυρι?ων (40.000.000) ευρω?, καθω?ς και στις υποθε?σεις επιτηδευματιω?ν οι οποι?οι με βα?ση τα στοιχει?α του περιουσιολογι?ου ε?τους 2008, υπο?κεινται σε φορολο?γηση για την ακι?νητη περιουσι?α.

Επι?σης εντολη? τακτικου? ελε?γχου προς τους ελεγκτε?ς θα εκδι?δεται και για τις υποθε?σεις που ε?γινε αποδεκτο? το Εκκαθαριστικο? Σημει?ωμα του α?ρθρου 9 του ν.3888/2010, αλλα? δεν επη?λθε περαι?ωση λο?γω μη εξο?φλησης της συνολικη?ς οφειλη?ς που προε?κυψε απο? το Εκκαθαριστικο? Σημει?ωμα και ε?χουν καταστει? ελεγκτε?ες λο?γω μη καταβολη?ς τουλα?χιστον δυ?ο ληξιπρο?θεσμων δο?σεων.

Οι ελεγκτε?ς θα ενημερω?νουν τις επιχειρη?σεις για τις ως α?νω ληξιπρο?θεσμες οφειλε?ς προκειμε?νου να τακτοποιηθου?ν αυτε?ς εντο?ς προθεσμι?ας πε?ντε (5) ημερω?ν.

Σημειω?νεται ο?τι στις διατα?ξεις της παραγρα?φου 4 του α?ρθρου 18 του ν.4002/2011 υπα?γονται και οι υποθε?σεις για τις οποι?ες ε?χει γι?νει ε?ναρξη του ελε?γχου (θεω?ρηση των βιβλι?ων) πριν τη δημοσι?ευση του ως α?νω νο?μου (22.8.2011) και δεν ε?χει εκδοθει? φυ?λλο ελε?γχου η? πρα?ξη αποτελεσμα?των.


22/09/2011
Πηγή: www.in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου