Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.



TAKTIKH συνεδρίαση

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄ (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) & άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,:
1. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην πρόσκληση της ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Αρ. πρωτ. 2994/16-9-2011) για την υποβολή προτάσεων οριστικών σχεδίων «Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ)» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήστου – Ιονίων Νήσων» 2007-2013. Υποβολή «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγρινίου».
2. ΄Εκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011 .
3. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
4. Συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων.
5. Έγκριση παρουσίασης ενημερωτικού προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Δράση για το κλίμα » και εξοικονόμηση νερού κλπ. και δαπάνης υλοποίησης αυτού από το δίκτυο « ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS» στα Σχολεία του Δήμου Αγρινίου .







6. Υποβολή για έλεγχο της αριθ. 32/ 2011 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. έτους 2011».
7. Υποβολή για έλεγχο της αριθ. 90/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. «Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
8. Υποβολή για έλεγχο της αριθ. 91/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. «Έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση του προγράμματος Υλοποίηση Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων - ΚΗΦΗ».
9. Έγκριση της αριθ. 115/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α. «Παραχώρηση οχημάτων για τις δομές ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από το Δήμο Αγρινίου στο ΝΠΔΔ ΚΟΙ.Π.Α.»
10. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Μηχανουργείο » στο Αγρίνιο, ιδιοκτησίας Αθανασίου Κολοσιώνη.
11. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου.
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
13. Αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
14. Αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία Αικατερίνης Παπακώστα για διάνοιξη οδού.
15. Επιχορήγηση εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ποταμούλας.
16. Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης Παλαιού Μύλου »
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Αγρινίου περιοχής Αγ. Χριστοφόρου (ΟΤ. 446-447Β-443Α-443-445-1038-1037)»
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση και περίφραξη χώρου – κατασκευή παιδικών χαρών στο ΟΤ. 274 και κατασκευή παιδικής χαράς στο Δημοτικό Πάρκο»
19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή γέφυρας στη θέση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ».
20. Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις .
21. Μεταφορά περιπτέρων.
22. Αιτήσεις , έγγραφα, αναφορές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΙΝΟΣ




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου