Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΤIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.


Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄ (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) & άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο ( οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,:1. Επιλογή προσώπου,ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Αγρινίου .
2. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αγρινίου.
3. Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Αγρινίου.
4. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου (Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
5. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
6. Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αγρινίου.
7. Μεταφορά προσωπικού καταργούμενων ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου στο Δήμο Αγρινίου.
8. Ορισμός μελών διοίκησης του ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου.
9. Ορισμός μελών διοίκησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αγρινίου.
10. Ορισμός μελών Διοίκησης του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου .
11. Ορισμός μελών Διοίκησης του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου .
12. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αγρινίου & Πέριξ Κοινοτήτων εκ λίμνης Καστρακίου.
13. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου.
14. Έγκριση παράτασης – τροποποίησης ισχύος προγραμματικής σύμβασης – πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, Δήμου Αγρινίου και ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου.
15. Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου για τα έτη 2011-2012.
16. Υπογραφή διετούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου.
17. Επί εισήγησης Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αγρινίου για μεταβολές Σχολικών Μονάδων.
18. Καθορισμός συντελεστή Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2011.
19. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ για το μήνα Φεβρουάριο 2011 (Δημ. Παιδ. Σταθμών, Δημοτ. Αθλητ. Κέντρου Αγρινίου & Δημοτικού Σταδίου Αρακύνθου) νέου Δήμου Αγρινίου.
20. Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Δήμου Αγρινίου.
21. Κατανομή πιστώσεων Α΄ δόσης (έτους 2011) λειτουργικών δαπανών Σχολείων Δήμου Αγρινίου.
22. Αποδοχή :α) Των στοιχείων της πρότασης ένταξης του έργου «Κατασκευή 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου» στο ΕΣΠΑ και β) Έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου υπέρ του Δήμου Αγρινίου.
23. Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Αγρινίου μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
24. Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής έκθεσης για την υπό έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας «Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής» στο Αγρίνιο ιδιοκτησίας Πέτρου Κουτέρη του Κων/νου.
25. Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτων του Δήμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση για εξυπηρέτηση Κοινωνικών Προγραμμάτων .
26. Εκμίσθωση χώρων για στέγαση του αρχείου της Δ/νσης Πολεοδομίας και των αρχείων των μεταφερόμενων στο Δήμο Αγρινίου Υπηρεσιών.
27. Αιτήσεις , έγγραφα, αναφορές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου