Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

Τα προβλήματα που τώρα εντοπίζονται στις προτάσεις της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) και στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΕΠΕΑ) που εκδόθηκε για το έργο διέλευσης του αγωγού Φυσικού Αερίου (ΦΑ) θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, αν η αντιμετώπιση τους δεν ήταν αποσπασματική και επιπόλαια.
Αν και οι υπηρεσίες μαζί με την ηγεσία της πρώην Ν. Α. Ιωαννίνων είχαν ήδη γνώση των σχεδιασμών και των διαγραμμάτων της όδευσης του αγωγού ΦΑ, οι παρεμβάσεις τους περιορίστηκαν σε υπηρεσιακό επίπεδο και αποκλειστικά και μόνο στις περιοχές των εγγειοβελτιωτικών έργων της Α Ζώνης Ιωαννίνων και Πολιτσιών Χρυσοβίτσας. Oι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προέρθουν από την όλη χάραξη της διέλευσης του αγωγού ΦΑ δεν απασχόλησαν καθόλου την ηγεσία και τα όργανα της Ν.Α. Ιωαννίνων.


Η συμβολή της Περιφέρειας στον άρτιο σχεδιασμό της διέλευσης του αγωγού ΦΑ δεν πρέπει να περιοριστεί σε επιμέρους παρατηρήσεις και προτάσεις εντυπώσεων αλλά να εμπεριέχει το όραμα της ανάπτυξης της περιοχής.

Η απλή υπηρεσιακή γνωμοδότηση πρέπει να εναρμονίζεται και να περιλαμβάνεται στις αποφάσεις της Περιφέρειας, αποτελώντας ταυτόχρονα προϊόν της εμπεριστατωμένης και λεπτομερούς εξέτασης και σύνθεσης των απόψεων και προτάσεων όλων των αρμόδιων φορέων της περιοχής. Οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις και προτάσεις, με τις προηγούμενες επισημάνσεις και προϋποθέσεις, πρέπει να τύχουν της έγκρισης των θεσμοθετημένων οργάνων της Περιφέρειας.

Προεκλογικά είχαμε επισημάνει ότι η διαδικασίες για ένα τόσο σημαντικό έργο θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μετά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικοί άξονες των απόψεών μας αποτελούν τα εξής:

1. Το ΦΑ είναι πηγή ενέργειας το οποίο, μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Σε οποιαδήποτε δε περίπτωση αναμφισβήτητα φιλικότερο από το χρησιμοποιούμενο, έως και σήμερα, πετρέλαιο.
2. Το κόστος ενέργειας που προέρχεται από ΦΑ είναι αυτή τη στιγμή σαφώς μικρότερο από το κόστος άλλων μορφών ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρισμός).
3. Η ενεργειακή επάρκεια μιας περιοχής αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες ανάπτυξης της.
4. Η έλευση ΦΑ στην Ήπειρο είναι πάγιο αίτημα της. Αποτελεί μαζί με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο τους δύο πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής.
5. Ο αγωγός ΦΑ πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει στο κατ’ ελάχιστο τις ενεργειακές, οικιακές και αναπτυξιακές ανάγκες της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποτελεί και τη «ρητή βάση» της συμφωνίας.
6. Η χάραξη της διέλευσης του αγωγού ΦΑ θα πρέπει να γίνει όχι μόνο με οικονομικά και κατασκευαστικά κριτήρια (βαθμός ευκολίας της κατασκευής) αλλά και με αυτά που υπαγορεύουν την ανάπτυξη του τόπου και του περιβάλλοντος.
7. Οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως οι οικότοποι της Λίμνης και του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, οι περιοχές του Ανατολικού Ζαγορίου και των παραποτάμων και ποταμών Αώου και Αράχθου και των άλλων περιοχών, πρέπει να τύχουν κατά την σύνταξη της μελέτης ιδιαίτερης προσοχής.
8. Ειδική μέριμνα προστασίας θα πρέπει να τύχουν οι δασικές περιοχές με βλάστηση που είναι δύσκολο να αποκατασταθούν μετά την ολοκλήρωση των έργων.
9. Καθ’ όλη την διάρκεια σύνταξης των μελετών πρέπει να είναι ενήμερη η κοινή γνώμη και οι τοπικοί φορείς για τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις. Τα τετελεσμένα γεγονότα δεν είναι αποδεκτά.
10. Θα πρέπει να προβλεφθούν και να κατασκευαστούν ταυτόχρονα με τον αγωγό ΦΑ οι απαραίτητες εγκαταστάσεις των διακλαδώσεων και των σταθμών αποσυμπίεσης του.
11. Πέραν από την δέσμευση για την διάθεση των απαραιτήτων ποσοτήτων ΦΑ για την περιοχή να θεσμοθετηθούν αντισταθμιστικά οφέλη. Όπως π.χ. τα δίκτυα διανομής, των οποίων το κόστος δεν θα επιβαρύνει αποκλειστικά την τοπική κοινωνία, την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων οδοποιίας και εν γένει της αξιοποίησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ηπείρου (υλοτομία, τουρισμός, κτηνοτροφία, γεωργία, μεταποίηση τοπικών προϊόντων).
12. Να περιγραφεί αναλυτικά η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις περιοχές εκτέλεσης των έργων και να δεσμευτούν οι φορείς που έχουν την ευθύνη κατασκευής τους ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις εργασίες αποκατάστασης των πριν την αδειοδότηση λειτουργίας του έργου. Η συμμετοχή των ΟΤΑ των περιοχών διέλευσης των αγωγών θα πρέπει να είναι καθοριστική για την πιστοποίηση των έργων που προβλέπονται.
13. Πρέπει να τεθεί ο όρος που θα υπαγορεύει ότι με την έναρξη κατασκευής του έργου την δρομολόγηση των διαδικασιών σύστασης Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) για την διανομή του ΦΑ στην Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Η έναρξη λειτουργίας της πρέπει να γίνει μέχρι την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του αγωγού ΦΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου