Δευτέρα 26 Απριλίου 2010

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης των λειτουργούντων Λατομείων Αδρανών Υλικών

Την πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των λειτουργούντων λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη χώρα, ζητά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Μανιάτης με έγγραφο που απέστειλε προς όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες του Κράτους.

Η ενέργεια αυτή (που σχετίζεται άμεσα με την ολοκλήρωση της τριακονταετίας λειτουργίας πολλών λατομείων σε διάφορες περιοχές της χώρας και την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος που άρχισε να δημιουργείται από το 2007 με τη λήξη των πρώτων αδειών) αποσκοπεί στην αποτύπωση:
- του χρονικού ορίζοντα λήξης των αδειών εκμετάλλευσης ή των συμβάσεων μίσθωσης των λειτουργούντων λατομείων αδρανών υλικών,
- της τήρησης των όρων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών μελετών,
- της τήρησης των όρων των ειδικών μελετών αποκατάστασης,
- του ποσοστού υλοποίησης της προβλεπόμενης αποκατάστασης,
- των διαπιστώσεων από τυχόν διενέργεια αυτοψιών για τον έλεγχο των ανωτέρω (τήρηση των όρων των περιβαλλοντικών μελετών, τήρηση των όρων των ειδικών μελετών αποκατάστασης, υλοποίηση αποκατάστασης),
- του πλήθους των περιπτώσεων που έγινε κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών και το ύψους αυτών κ.α.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο αριθμός των νομίμως λειτουργούντων λατομείων αδρανών υλικών είναι, κατά προσέγγιση, μεγαλύτερος των τριακοσίων (300). Αυτά εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του Ν.1428/1984 και του Ν.2115/1993. Ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας τους είναι η τριακονταετία. Οι εκμεταλλευτές αυτών των λατομείων αδρανών υλικών, οφείλουν να αποκαθιστούν το λατομικό χώρο παράλληλα με την εκμετάλλευσή του, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης.
2. Λατομεία που λειτουργούν με σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους λατομεία είναι:
2.1) Τα λατομεία αδρανών υλικών που υπήχθησαν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2837/2000, σύμφωνα με ειδική μελέτη αποκατάστασης.
2.2) Τα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών που, ενώ κατά την έναρξη ισχύος του Ν.1428/1984 λειτουργούσαν με σύμβαση μίσθωσης ή άδεια εκμετάλλευσης, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.2115/1993 δεν διέθεταν πλέον άδεια, και μετά την έγκριση της ειδικής μελέτης παρατάθηκε η λειτουργία τους με σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (πολύ μικρός αριθμός).

Πέραν των ανωτέρω, λειτουργούν και λατομεία αδρανών υλικών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση εθνικού ή διανομαρχιακού ή εθνικής σημασίας δημόσιου έργου. Ισχύουν και γι’ αυτή την κατηγορία οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που προκύπτουν από τη λατομική νομοθεσία, πλην όμως η λειτουργία τους είναι χρονικά περιορισμένη διότι είναι συνυφασμένη με την εκτέλεση του δημόσιου έργου.

Η Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μελετώντας τα προβλήματα που διαπιστώνονται, απέστειλε σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες ειδικά διαμορφωμένα έντυπα, προκειμένου να συγκεντρωθούν ανά κατηγορία επικαιροποιημένα στοιχεία για τα λειτουργούντα λατομεία αδρανών υλικών.

Στόχος της καταγραφής αυτής είναι η επίλυση του προβλήματος με άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες νομοθετικές παρεμβάσεις, καθώς και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Λατομείων Αδρανών Υλικών της χώρας, με βάση το οποίο μπορεί να ασκείται η αντίστοιχη εθνική πολιτική, να παρακολουθείται η πορεία εξέλιξης των εργασιών και να διασφαλίζονται οι απαραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου