Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 214 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης, προώθησε για υπογραφή την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση ενισχύσεων για ορισμένες γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις για την εφαρμογή της Απόφασης θα ανέλθουν, για την περίοδο 2007-2013, συνολικά στο ποσό των 1.174.513.548,7€, από το οποίο 753,9 εκατ. € αφορούν ανειλημμένες δεσμεύσεις που έχουν απορροφηθεί από το 2007 μέχρι σήμερα. Η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-85%, ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια μη Σύγκλισης, μικρά νησιά Αιγαίου πελάγους) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013.

Με την ΚΥΑ καθορίζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των περισσότερων δράσεων του Μέτρου 214 που ως στόχο έχει την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας), τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ιδίως των γενετικών πόρων), καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του.

Οι δράσεις του Μέτρου 214 του ΠΑΑ που ενισχύονται -ομαδοποιημένες σε 4 υπομέτρα- είναι οι ακόλουθες:

Υπομέτρο Στόχος Δράση
1 Προώθηση πρακτικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον 1.1 Βιολογική γεωργία
1.2 Βιολογική κτηνοτροφία
1.3 Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας2 Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις για την προστασία των υδάτινων πόρων 2.1 Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
2.2 Προστασία υγροτοπικών συστημάτων

3 Ειδικές δράσεις για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
3.2 Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
3.3 Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής
3.5 Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου4 Προστασία του αγροτικού τοπίου που διαμόρφωσε η γεωργική δραστηριότητα 4.1 Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας
4.2 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας


Δικαιούχοι των ενισχύσεων της Δράσης μπορούν να κριθούν:
α. Οι επαγγελματίες αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες), τα φυσικά δηλαδή πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
β. Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, τα φυσικά και νομικά δηλαδή πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα αυτή, οι οποίοι επιπλέον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
βα. Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, για τους οποίους το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
ββ. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, να λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.
γ. Ενταγμένοι παραγωγοί στις δράσεις 1.1 «Βιολογική Γεωργία», 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» και 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», οι οποίοι υπέγραψαν σύμβαση στη δράση μέχρι και την 31/12/2006 και των οποίων η περίοδος δέσμευσης δεν έχει λήξει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, όπως αυτή θα καθοριστεί σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δύνανται να επεκτείνουν την περίοδο δέσμευσης για δύο (2) το πολύ έτη και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013. Η παράταση της σύμβασης των εν λόγω δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπό έκδοση απόφασης με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων των ανωτέρω α και β σημείων και εφόσον καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης.
Στις δράσεις εντάσσονται αποκλειστικά νόμιμα κατεχόμενα αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζώα που έχουν δηλωθεί στην πιο πρόσφατη Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) της εκμετάλλευσης του αιτούντος.
Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης για τους δικαιούχους ορίζονται από τον Κανονισμό 1698/2005 και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δράση, ως ακολούθως:
 600 ευρώ/ Ha /έτος για τις αροτραίες καλλιέργειες
 900 ευρώ /Ha/έτος για τις ειδικές πολυετείς καλλιέργειες
 450 ευρώ / Ha /έτος για τους βοσκοτόπους
 200 ευρώ/ζώο.

Η εφαρμογή των δεσμεύσεων των δικαιούχων αρχίζει την 16η Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε επιμέρους δράσης.

Μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, έχει προγραμματιστεί η άμεση προκήρυξη των δράσεων 1.1 «Βιολογική Γεωργία», 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» και 2.2 «Προστασία υγροτοπικών συστημάτων». Σε αμέσως επόμενη φάση αναμένεται η προκήρυξη της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» ενώ για το φθινόπωρο έχει προγραμματιστεί η προκήρυξη των υπολοίπων δράσεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου