Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

15η /2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΗΝ 21-12-2011.Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄ (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) & άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,:
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου
Αγρινίου έτους 2012.
2. Τακτοποίηση ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής για το έτος 2011 και
ορισμός υπολόγων για το έτος 2012.
3. ΄Έγκριση αποφάσεων που αφορούν την έγκριση απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2010, ήτοι:
α.) Του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία:
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
β)Του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
γ) Του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία:
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ‘‘ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗΣ’’

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
5. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
6. Απ΄ευθείας ανάθεση για τη «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου
Αγρινίουγια το διδακτικό έτος 2011-2012».
7. ΄Έγκριση δαπανών διαφόρων εκδηλώσεων.
8. Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής έκθεσης για την υπό έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας»ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ» στην οδό Αμφιλοχίας 1, στο Δήμο Αγρινίου (ιδιοκτησίας Μπακοθανάση Ι. Παναγιώτη).
9. Καθορισμός τιμής μονάδος για ανταλλαγή ρυμοτομούμενων οικοπεδικών τμημάτων που βρίσκονται στο Ο.Τ. 438 & στο Ο.Τ. 438Α (περιοχή σχεδίου 1966) ιδιοκτησίας Δημητρίου Καμμένου & Φωτίου Καμμένου με το αδιάθετο οικόπεδο (12Ν) στο Ο.Τ. Γ982 του Δήμου Αγρινίου (Περιοχή Επεκτάσεων 1991).
10. Επί τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 28 του Τ.Δ. Αγ. Κων/νου του Δήμου Αγρινίου (άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας).
11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
12. Παράταση προθεσμίας έργων:
α) «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Αγγελοκάστρου»
β) «Ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις – αναπλάσεις – διαμορφώσεις
οδών – κοινοχρήστων χώρων πόλης Αγρινίου»
γ) «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Ασφαλτοστρώσεις – Αναπλάσεις –
Ηλεκτροφωτισμός οδών – Κοινοχρήστων Χώρων στο Τ.Δ. Αγ.
Κων/νου».
13. Παράταση προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη
κατασκευής Αναβαθμών (Φραγμάτων Βαρύτητας) και Λιθορριπής
προστασίας στην Θέση ΄΄Καλιανέσι΄΄ Χειμάρρου Ζέρβα στην Τ.Κ
Πεντακόρφου Δ.Ε Παρακαμπυλίων
14. Γνωμοδότηση επί της πρότασης της 18/09 πράξης, θέμα 2ο του ΣΧΟΠ Ν.
Αιτ/νίας και εκδίκαση των ενστάσεων με αρ. πρωτ. 26765/20-7-10
(Κων/νος και Κων/να Φιλιππίδη), 19777/3-6-10 (Μαρία Αθ. Φαρμάκη)
και 18056/26-5- (Σπυριδούλα κα Δήμητρα Αθ. Φαρμάκη) κατά της
ανωτέρω πρότασης.
15. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Αγρινίου στα πλαίσια της
πρόσκλησης 16 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με
αντικείμενο τη λειτουργία προγράμματος προληπτικής ιατρικής στον
Δήμο Αγρινίου»
16. Διόρθωση της αριθ. 385 /2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγρινίου.
17.Επιστροφή χρημάτων για ΤΑΠ, Τέλη Καθαριότητας κ΄ Δημοτικό Φόρο.
18.Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου ΠΥΡΓΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ».
19.Αιτήσεις , έγγραφα, αναφορές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου