Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Ποιοί μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας.


Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ.


Μέσω του προγράμματος επιχορηγούνται επιχειρήσεις που προσλαμβάμουν ανέργους, αναλαμβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να διατηρήσουν ισάριθμες υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Ο ΟΑΕΔ θα καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ασφαλιστικές εισφορές των προσλαμβανόμενων.
Συνολικά θα διατεθούν 942 εκ. ευρώ για την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, επί ένα έτος. Κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραμμα, υποχρεούται να διατηρήσει επί 18μηνο άλλες τόσες μή επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.
Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος, οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων και μ ποιές ομάδες ανέργων και απασχολουμένων μπορούν να επωφεληθούν:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 992.000.000 ευρώ, αποτελεί ασπίδα προστασίας για τον επαπειλούμενο εργαζόμενο, καθώς συμβάλει στη μείωση του αριθμού των απολύσεων μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τη διατήρηση του προσωπικού τους μέσω επιχορήγησης του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων ή μείωσης προσωπικού τρεις μήνες πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε αυτό, όπως και καθ’ όλη τη διάρκειά του.
• Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, δηλαδή: άτομα με αναπηρία και εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω.
• Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους (για 1-80 εργαζόμενους), με την προϋπόθεση να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, τουλάχιστον ίσο αριθμό εργαζομένων που δεν επιχορηγούνται με τον αριθμό των εργαζόμενων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και που έχουν όμοια χαρακτηριστικά με τους επιχορηγούμενους.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
• Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης, επιπλέον των εισφορών για επιδόματα αδείας και δώρα.
• Το ποσό επιχορήγησης που αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη ανέρχεται στο σύνολο (100%) των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των:
- 2.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία.
- 1.800 ευρώ για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω
- 1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζόμενους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Δικαιούχοι της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ είναι επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι προβληματικές από την 1η Αυγούστου 2008 και μετά και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις.
• Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού με καταγγελία σύμβασης, εθελουσία έξοδο, πρόγραμμα παροχής οικονομικών κινήτρων για οικειοθελή αποχώρηση.
• Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει το μισθωτό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
• Η επιχείρηση υπάγεται στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με ανώτατο όριο τα 80 άτομα.
• Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να διατηρήσει στην επιχείρηση, ίσο τουλάχιστον αριθμό μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων (με όμοια χαρακτηριστικά).

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
• Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι, με έμφαση στις ειδικές ομάδες οι οποίες αναλύονται ως εξής:
- εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών (έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος και διανύουν το 50ο) και άνω και
- εργαζόμενοι με αναπηρίες
Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι πρέπει:
• να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και να συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα 18 μηνών ή
• να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
• Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλει στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται ακόμα υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, στην οποία η επιχείρηση δηλώνει επίσης ότι λειτουργεί, δεν ήταν προβληματική την 1η Αυγούστου 2008, δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
Στην αίτηση βεβαιώνεται ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Τα κονδύλια του προγράμματος (992.000.000 ευρώ), που θα καλυφθούν από πόρους του ΟΑΕΔ, θα κατανεμηθούν ως εξής:
• Για το 2011: 743.900.000 ευρώ
• Για το 2012: 248.100.000 ευρώ
Οι θέσεις και η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος κατανέμεται ως εξής:
• Το 50% των θέσεων (100.000) θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα. Δαπάνη: 487.000.000 ευρώ.
• Το 30% των θέσεων (60.000) θα καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα. Δαπάνη: 293.000.000 ευρώ.
• Το 20% των θέσεων (40.000) θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω. Δαπάνη: 212.000.000 ευρώ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι παρακάτω επιχειρήσεις:
• Τα νυχτερινά κέντρα.
• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
• Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους
• Οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους τους που απασχολούνται από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
• Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.
• Οι ΟΕ και ΕΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους τους, οι ΕΠΕ για τους εταίρους τους, οι ΑΕ για τα μέλη του ΔΣ τους - καθώς και για συζύγους και συγγενείς α' βαθμού
• Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.
• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
• Επίσης δεν μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις όταν το αντικείμενο εργασιών τους είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται για επιχορήγηση οι παρακάτω κατηγορίες εργαζόμενων:
• Οι εργαζόμενοι που δεν υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. • Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν επεκτείνεται η σύμβασή τους (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).
• Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και δεν μετατρέπεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).
• Οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έμμεσο εργοδότη.
• Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα απασχόλησης (ΝΘΕ) του ΟΑΕΔ ή σε προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ή μέρους αυτού.
• Οι εργαζόμενοι που προσεληφθήκαν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης.
• Οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των ΑΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.
• Άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.

Πηγή: Σοφοκλέους in

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου