Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

2η Προκήρυξη LEADER Αλείας.


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης υπέγραψε τη 2η προκήρυξη στο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών (Άξονας 4) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ), προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ (20 εκατ. για τις περιοχές στόχου σύγκλισης και 5 εκατ. ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης).

Η προκήρυξη αφορά την επιλογή πέντε (5) τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιήσουν τις δράσεις του LEADER Αλιείας και η Δημόσια Δαπάνη κάθε προτεινόμενου σχεδίου πρόκειται να κυμαίνεται ανάμεσα σε 4 και 5 εκατ. ευρώ. Οι περιοχές παρέμβασης του προγράμματος περιλαμβάνουν νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των νησιωτικών περιοχών της Χώρας οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Εξαιρείται ο Νομός Αττικής πλην των νησιών αυτού, ο Δήμος Τροιζήνας και ο Δήμος Μεθάνων.Τα τοπικά προγράμματα αποσκοπούν στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές και αφορούν κατά προτεραιότητα περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ή περιοχές φθίνουσας αλιευτικής δραστηριότητας, ή με μικρές αλιευτικές κοινότητες.

Φορείς υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να αποτελούνται είτε από μία ομάδα που είχε ήδη αναπτυχθεί για τις πρωτοβουλίες LEADER II ή LEADER+, η οποία θα έχει προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές που επιβάλλονται από την παρούσα προκήρυξη, είτε από μία νέα ομάδα, στην οποία πρέπει να μετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και της οποίας το επίπεδο λήψης αποφάσεων πρέπει να πληροί μία ειδική σύνθεση κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο τεύχος της προκήρυξης.

Οι Δημόσιες Επενδύσεις θα πρέπει να είναι ονοματισμένα έργα και να αποτελούν λιγότερο από 50% της δημόσιας δαπάνης του τοπικού προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών εξόδων της ΟΤΔ, καθώς και τα έξοδα διατοπικών-διακρατικών συνεργασιών). Οι Ιδιωτικές Επενδύσεις θα πρέπει να αποτελέσουν τουλάχιστον το 50 % της δημόσιας δαπάνης. Δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνται: Οικοτουρισμός, Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τουριστικό, αλιευτικό και θαλάσσιο περιβάλλον, Βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε οικοτεχνίες παραδοσιακού χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.alieia.gr .Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου