Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΥΜΙΟΥ ΣΩΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (29/10/2010) ΜΕ ΘΕΜΑ: « Η Εκτροπή του Αχελώου, εκτροπή της λογικής»


Με μεγάλη έκπληξη πληρο¬φορηθήκαμε την προ¬σφυγή του υπουργείου Υποδο-μών, Μεταφορών και Δικτύων στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να επιτύχει την κα¬τά παρέκκλιση συνέχιση των έρ¬γων για την εκτροπή του Αχελώ¬ου, που σταμάτησαν με την 141/2010 απόφαση του Τμήματος Αναστολών του ΣτΕ, χωρίς να αναμένει ούτε την οριστική α¬πόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιδιαίτερη έκπληξη δημιουργεί και το γεγονός πως κλήθηκαν ξέ¬νοι μηχανικοί, οι οποίοι και απεφάνθησαν πως είναι αναγκαία η συντήρηση της σήραγγας της ε¬κτροπής, κόστους 65.000.000 €, παρ’ ότι το έργο αυτό δεν χρηματοδοτείται ούτε με ένα ευρώ από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πλαί¬σιο στήριξης και βαρύνει εξολο¬κλήρου τον κρατικό προϋπολο¬γισμό, σε μια περίοδο που η δη¬μοσιονομική προσαρμογή και οι οικονομίες κλίμακος αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.
Οι επίσημες θέσεις της κυβέρ¬νησης δίνουν απόλυτη προτε¬ραιότητα στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων, στην προώθηση λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών και στον σχε¬διασμό έργων αποταμίευσης νερού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.Ορθολογική χρήση
Το φράγμα του Σμοκόβου και τα δίκτυα διανομής νερού, η λίμνη Πλαστήρα, ο ταμιευτήρας της Κάρλας, το φράγμα Γυρτώνης, τα φράγματα στον Πηνειό και στον Ενιπέα, έχουν προταχθεί επισήμως ως οι κορωνίδες της κυβερνητικής στρατηγικής για την ορθολογι¬κή χρήση του υδάτινου δυνα¬μικού για τη Θεσσαλία.
Ο μερικός επαναπλημμυρισμός της λίμνης Κάρλας απέδω¬σε εξαιρετικά αποτελέσματα στον εμπλουτισμό του υδροφό¬ρου ορίζοντα αλλά και στην ε¬πάρκεια νερού στη Θεσσαλία.
Οι βεβιασμένες και ανακό¬λουθες πρακτικές για την εκτρο¬πή του Αχελώου έχουν να κά¬νουν με την, ηθελημένη ή μη, ά¬γνοια γεγονότων και με την εμμονική οπτική της διαχείρισης των υδάτων.
Συγκεκριμένα, οι διαρροές στο υπάρχον αρδευτικό σύστημα του θεσσαλικού κά¬μπου ανέρχονται στο 30% κατ' ελάχιστο.
Χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν η αναβλητικό¬τητα υιοθέτησης τεχνικών ε-μπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, η συνέχιση της καλλιέργειας αντιοικονομικών προϊόντων, η παράνομη εξάπλωση των γεωτρήσεων, αλλά και η μό¬λυνση των ποταμών.
Η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου είναι στενά συνδεδε¬μένη με ανερμάτιστες και ατελέ¬σφορες πολιτικές εμμονές του παρελθόντος.
Πώς μπορεί να λησμονηθεί το γεγονός ότι, παρά τις τέσσερις (4) ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ από το 1994 και εντεύθεν, ψηφί¬στηκε ο Ν. 3481/2006 του οποί¬ου παράγραφοι των άρθρων 9 και 13 άνοιγαν διάπλατο το δρό¬μο για την εκτροπή;
Ποια είναι η νομιμοποίηση των ενεργειών για την εκτροπή του Αχελώου έπειτα από μια πέ¬μπτη (3054/2009 09-10-2009) α¬κυρωτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ΣτΕ ήδη θεωρεί πως η εκτροπή παραβιάζει τις κοινοτικές οδηγίες (200/60/ΕΚ, 2/43 ΕΟΚ, ΝΑΤURΑ, 85/337 ΕΟΚ) και παραπέμπει το θέμα στο Δι¬καστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλοντας προδικαστι¬κό ερώτημα;
Επιβάλλεται λοιπόν η άμεση εφαρμογή της εξαγγελθείσης υ¬δατικής πολιτικής, του εθνικού προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των υδάτων.
Το ε¬θνικό πρόγραμμα πρέπει να υ¬λοποιηθεί με την κατασκευή πολλών μικρών ταμιευτήρων στα ορεινά, με τη μείωση των διαρροών και την παύση της λει¬τουργίας παράνομων γεωτρή¬σεων.
Είναι καιρός να μετασχη¬ματιστεί η γεωργική παραγωγή των ασύμφορων καλλιεργειών, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέ¬θοδοι άρδευσης υψηλής από¬δοσης και ηπιότερων απαιτήσε¬ων σε ενέργεια.
Είναι επιτακτική η ανάγκη για την υλοποίηση ο¬λοκληρωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης επιφανειακών νερών και υδροφόρων οριζό¬ντων που αντιμετωπίζουν πρό¬βλημα ρύπανσης.
Το χρήματα που θα απαιτη¬θούν για την ολοκλήρωση των έργων της εκτροπής επιβαρύ¬νουν αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς καμιά ευρωπαϊκή συμμετοχή.
Τα εν λόγω έργα δεν αποτελούν επέν¬δυση, αλλά μια τεράστια σπατά¬λη. Εκτρέποντας τον Αχελώο, υ¬πογράφουμε την καταστροφή σημαντικών οικοσυστημάτων της Βόρειας Πίνδου και τη μη α¬ναστρέψιμη υποβάθμιση των προστατευόμενων υγροτόπων των εκβολών του Αχελώου και των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Μνημεία πο¬λιτισμού, εκτεινόμενα από μο¬ναστήρια (Αγ. Γεώργιος Μυροφύλλου) ως τα ιδιαιτέρου κάλλους πέτρινα γεφύρια, παράμε¬τροι δεμένες άρρηκτα με την πα¬ραγωγή ιδιαίτερου πνευματικού και τεχνικού πολιτισμικού προϊόντος, απαξιώνονται.
Είναι προφανές πως το φαραωνικής έμπνευσης έργο της εκτροπής του Αχελώου προκαλεί τεράστια οικολογική και πολιτισμική κα¬ταστροφή και βεβαίως μια τερά¬στια σπατάλη οικονομικών πό¬ρων, είναι ένα έργο που δεν θα κάνει ποτέ απόσβεση.
Ο λαός της Αιτωλοακαρνα¬νίας και οι Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους συστρατεύονται με τους αυτοδιοικητικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και αντιστέκονται σθεναρά ενάντια στον παραλογισμό των έργων, που δεν έχουν καμιά νομική, επιστημονική, περιβαλλοντική και ηθική νομιμοποίηση, ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου, ενάντια στην εκτροπή της λογικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου