Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

3η/2012 Συνεδριαση Δημοτ. Συμβουλίου Αγρινίου.Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄ (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) & άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για λήψη απόφασης για το θέμα κατάργησης των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: «Aποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου» & αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
3. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥ – ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΒΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ (ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ)» & αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» & αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου : «Aνέγερση Ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου» & αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
6. Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με κωδικό 076102, «Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις ευρείας κλίμακας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», με τίτλο «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».
7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013, με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. 2ης Γ.ΕΝ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ΄ ΣΜΑ ΘΕΡΜΟΥ. – Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης.
8. Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με κωδικό 07.08.09.69.02.03.10/ ΕΥΕ. ΓΓΙΦ και τίτλο την «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» Β΄κύκλος.
9. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2011.
10. Ορισμός μέλους για την τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαίωσης σε παραγωγούς,
σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.
11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ .
12. Μετονομασία Μουσικού Πειραματικού Σχολείου.
13. Επί εισήγησης Επιτροπής Παιδείας περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας κ΄ Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012 – 2013.
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
15. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2012.
16. Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ έτους 2012.
17. Έγκριση της αριθ. 1/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.) που αφορά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2012.
18. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
19. Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax των Υπηρεσιών του Δήμου.
20. Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης , για την υπό ΈγκρισηΠεριβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας : «Ξυλουργικό εργοστάσιο με
βαφείο επίπλων» , που βρίσκεται στην θέση Σαμαράκι, Δ.Ε. Θεστιέων, εκτός
σχεδίου Καινουρίου στο Δήμο Αγρινίου – Ν. Αιτωλ/νίας , ιδιοκτησίας κ. Φλώρου
Παύλου του Νικολάου.
21. Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης , για την υπό Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας : «Σπαστηροτριβείο αδρανών υλικών με συγκρότημα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και τσιμεντοπροιόντων» , που βρίσκεται στην θέση Κουλούρι, Δ.Ε. Στράτου στο Δήμο Αγρινίου – Ν. Αιτωλ/νίας , ιδιοκτησίας κ. Γκάμπου Χρήστου του Αναστασίου.
22. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 423 (επί αιτήσεως του κ. Κουκούνα Κωνσταντίνου) (Σχετ. αριθ. 6/2012 Απόφ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
23. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 560 (οδός 3ης Σεπτεμβρίου- αίτημα Πολεοδομίας Δήμου) (Σχετ. αριθ. 7/2012 Απόφ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
24. Τροποποίηση σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Ματαράγκας Δήμου Αγρινίου στο ΟΤ 47 (επί αιτήσεως Ελευθερίου και Κωνσταντίνου Δημόπουλου) (Σχετ. αριθ. 10./2012 Απόφ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
25. Ανταλλαγή οικοπέδου για κατασκευή πλατείας στον οικισμό «Κρύου Νερού» Νερομάνας. (Σχετ. αριθ. 8/2012 Απόφ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
26. Προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στο ΟΤ 23 της Τοπικής Κοινότητας Νέας Αβόρανης (επί αιτήσεως Κυλάφη Αρετής, σχετ. αριθ. 9/2012 Απόφ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
27. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο σχέδιο πόλης Αγρινίου περιοχή Αηβασιλιώτικα στο Ο.Τ.710 στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 015416.
28. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στο σχέδιο πόλης Αγρινίου περιοχή Επέκτασης στο Ο.Τ. 1151.
29. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στην Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ.1258στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 090134 της Άννας Πρασσά.
30. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος ιδιοκτησίας Γιωτοπούλου Θεοδώρας στην περιοχή Αηβασιλιώτικα σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 820,επί αιτήσεως Αμαλίας Γιωτοπούλου-Κωνσταντινίδη.
31. Αποζημίωση ρυμοτομούμενου οικοπεδικού τμήματος στην Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ.1220Α στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 021245 της Κων/νας Προύντζου.
32. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στη φερόμενη ιδιοκτησία Βλάσιου Σχίζα που βρίσκονται στα Ο.Τ. Γ1136 & Ο.Τ. Γ1138, με κτηματολ. αριθμούς 020416 & 020417 και στο Ο.Τ. Γ1138 με κτημ. αριθμό 020404, στην Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου 1991.
33. Ολοκλήρωση διαδικασιών για την αγορά ακινήτου για δημιουργία Νέου Νεκροταφείου στη Δημοτική Κοινότητα Καινουργίου.
34. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής έργων:
α) ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ΄
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ).
35. Παρατάσεις προθεσμίας των έργων:
α) ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΟΔΩΝ
- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ.
β) ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΟΔΩΝ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ κ΄
γ) ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ -
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ.
36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Κ΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
37. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας κ΄ Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου.
38. Έγκριση της αριθ. 90/2011 (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ΄ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου, σχετικά με έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υλοποίησης πράξης.
39. Επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Σχετ. αριθ. 13/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
40. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
41. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου