Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.


Είναι γνωστό ότι στις δημόσιες υπηρεσίες παρατηρείται, σε ευρεία έκταση, το φαινόμενο της μη ορθολογικής κατανομής του προσωπικού. Συγκεκριμένα, αφενός σε ορισμένες επιτελικές υπηρεσίες απασχολείται υπερβολικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων χωρίς αυξημένα τυπικά προσόντα που είναι, όμως, απαραίτητα αφού οι αρμοδιότητες των επιτελικών υπηρεσιών απαιτούν για την άσκησή τους εξειδικευμένο προσωπικό και αφετέρου σε μη επιτελικές υπηρεσίες παρατηρείται έλλειψη του προσωπικού που είναι αναγκαίο για την καθημερινή διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Η πραγματικότητα αυτή πρέπει να αλλάξει με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους.Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την άρτια στελέχωση και την αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη βέλτιστη αξιοποίηση του πολιτικού προσωπικού της δημόσιας διοίκησης με βάση τα προσόντα του, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία προσλήψεων λόγω της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα.

Προκειμένου, λοιπόν, να αξιοποιηθεί το πολιτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καλούνται τα υπουργεία, τα ν.π.δ.δ. και οι ανεξάρτητες αρχές να προβούν σε αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών τους, δηλ. σε καταγραφή των κλάδων και των ειδικοτήτων που παρουσιάζουν ελλείψεις σε προσωπικό καθώς και των κλάδων και των ειδικοτήτων που απασχολούν προσωπικό το οποίο δεν αξιοποιείται επαρκώς.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πρωτοβουλία καταρτίζεται το εξής σχέδιο δράσης:
• Ενημερωτική Συνάντηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων όλων των υπουργείων υπό την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ/Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ (Βασ. Σοφίας15, 1ος όροφος) την Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 13.00.
• 1η Ειδική Ενημερωτική Ημερίδα των Προϊσταμένων των Γεν. Δ/νσεων, των Δ/νσεων Διοικητικής Υποστήριξης και των Δ/νσεων εποπτείας ν.π.δ.δ. των υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ανεξάρτητων Αρχών και των ν.π.δ.δ. ως ο πίνακας διανομής, που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Πειραιώς 211 και Θράκης), την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 9.00 - 13.00, με θέμα την αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία και τα εργαλεία για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και θα δοθούν πληροφορίες για τη συμπλήρωση των ειδικών εντύπων. Οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων εποπτείας ν.π.δ.δ. θα ενημερώσουν στη συνέχεια τα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν.
• 2η Ημερίδα συζήτησης και επίλυσης των προβλημάτων που τυχόν θα ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση του έργου, στην οποία θα παραστούν οι Προϊστάμενοι των Γεν. Δ/νσεων, των Δ/νσεων Διοικητικής Υποστήριξης και των Δ/νσεων εποπτείας ν.π.δ.δ. των υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ανεξάρτητων Αρχών και των ν.π.δ.δ. ως ο πίνακας διανομής, την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011.
• Αποστολή των στοιχείων ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011, με βάση πρόγραμμα που θα σας ανακοινωθεί.

Μετά την 1η Ειδική Ενημερωτική Ημερίδα θα ακολουθήσει δεύτερη εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με αναλυτικές οδηγίες για την περαιτέρω διαδικασία συλλογής των στοιχείων.


Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εφαρμογή αφορά τους υπαλλήλους που υπάγονται στον Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νπδδ (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄).
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων θα ακολουθήσει εγκύκλιος με πρωτοβουλία των αρμόδιων υπουργείων σε συνεργασία με τo Υπουργείο μας, λόγω της ιδιαιτερότητας των κλάδων.

Τα υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., www.gspa.gr, στη θέση Δημόσια Διοίκηση > Προσωπικό > Υπηρεσιακές Μεταβολές Δ.Υ.

Ο Υπουργός


Γιάννης Ραγκούσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Όλα τα Υπουργεία
-Γεν. Δ/νσεις Διοικητικής Υποστήριξης
-Δ/νσεις Διοικητικού
2. Γραφείο κ. Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
3. Γραφεία κ.κ. Υπουργών, κ.κ. Υφυπουργών
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
6. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
7. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
8.Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
9. ΟΠΑΔ
10. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
11. ΟΑΕΕ
12. Όλες τις Υ.ΠΕ.
13. ΕΟΦ
14. ΕΦΕΤ
15. Ε.Ο.Τ.
16.Ο.Α.Ε.Δ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου