Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» .


Υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1874/Β/30-11-2010, η με αριθ. 71 ΚΥΑ σχετικά με τον Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.
Η απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα:1)Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης-χρηματοδότησης στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αλιείας μόνο μετά την έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων που θα δημοσιοποιηθεί αμέσως μετά την έκδοσή της.
2)Αιτήσεις που θα υποβληθούν πριν από την έκδοση της σχετικής πρόσκληση δεν επιτρέπεται να ληφθούν υπ’ όψη.
3)Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 01/01/2007 έως 31/12/2009. στα πλαίσια τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000-2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων εξετάζονται κατά προτεραιότητα εφόσον οι δυνητικοί δικαιούχοι επανεκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί στην πρόσκληση.
4) Οι αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία θα εξετάζονται από την αρμόδια αρχή κατά σειρά προτεραιότητας.
Για την έγκαιρη προετοιμασία των ενδιαφερομένων η σχετική απόφαση πέραν των ανωτέρω προβλέπει τα ακόλουθα:
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.1. για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους ενεργού επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.
Σε περίπτωση θανάτου πλοιοκτήτη αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας δικαίωμα υποβολής της αίτησης ενίσχυσης έχουν οι κληρονόμοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 261/91 (άρθρο 2, εδάφιο 2 και 3).
Σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η δεσμευτική περίοδος από προηγούμενη οικονομική ενίσχυση, όπως για παράδειγμα για εκσυγχρονισμό του σκάφους, είναι δυνατή η εξέταση της αίτησης με αναλογική μείωση της μέγιστης ενίσχυσης.
Οι ενισχύσεις που θα καταβάλλονται, υπολογίζονται βάσει της χωρητικότητας και της ηλικίας του ενεργού σκάφους.
Το ύψος των ενισχύσεων και οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα τυποποιημένα έντυπα θα δημοσιοποιηθούν με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, για την έκδοση της οποίας η υπηρεσία Αλιείας του Νομού μας θα εκδώσει με την κοινοποίηση της σχετική ανακοίνωση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου