Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 325 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την υπογραφή των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Ιδιωτικών Επενδύσεων του Άξονα 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) συνολικής διατιθέμενης δημόσιας δαπάνης 325 εκατ. €.

«Το αναπτυξιακό οξυγόνο για την Περιφέρεια γίνεται καθημερινά πράξη. Σειρά τώρα έχει η διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία και εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων. Προωθούμε ακόμα μια σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία για την Ελληνική ύπαιθρο και όχι μόνο. Η αγροτική ανάπτυξη συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στην εθνική οικονομία» αναφέρει σε δηλώσεις της, η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή.Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» (Άξονας 3) περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα:
• Μέτρο 311 - Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες με δικαιούχους γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση,
• Μέτρο 312 - Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο., εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311,
• Μέτρο 313 - Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο., εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311 καθώς και ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τις εταιρίες τους για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα.

Η υλοποίηση των εν λόγω Μέτρων έχει ως στόχο:
• Τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας
• Τη συγκράτηση αλλά και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο
• Την προώθηση της απασχόλησης
• Την ενίσχυση κυρίως ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και την εξασφάλιση της οικονομικής τους αυτοδυναμίας.

Οι ενισχύσεις αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς πολύ μικρών επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών του αγροτικού τουρισμού, του τουρισμού της υπαίθρου και λοιπών τομέων αλλά και της μεταποίησης (εκτός της πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων).
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :
 Υποδομές διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας
 Χώροι εστίασης και αναψυχής
 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτουρισμού και του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές μορφές τουρισμού)
 Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης
 Βιοτεχνικές μονάδες σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους της οικονομίας
 Επιχειρήσεις ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση

Προβλέπεται δράση για τη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας προκειμένου να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία οι υπηρεσίες καθώς και τα προϊόντα κάθε περιοχής.

Επιπλέον χορηγούνται ενισχύσεις για τη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
Τέλος, ενισχύονται παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 με στόχο αφενός μεν την ενημέρωση και προσέλκυση επενδυτών σε αυτές, αφετέρου δε την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων τους στο ευρύ κοινό προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού για επίσκεψη στις περιοχές αυτές αλλά και να επιτευχθεί επιμήκυνση του χρόνου διαμονής τους.
Από αυτούς τους πόρους σημειώνεται ότι :
• 42.300.000 € θα διατεθούν για όσους δικαιούχους γεωργούς έχουν ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις καπνοπαραγωγικές περιοχές όπως αυτές ορίζονται στην με αριθμ. 4215/18-05-2009 ΥΑ, και περιλαμβάνονται στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3,
• 60.000.000 € θα διατεθούν στους γεωργούς και συγκεκριμένα σε α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση και β) Νέους Γεωργούς στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
• 11.000.000 € θα διατεθούν για τις Α.Σ.Ο. των καπνοπαραγωγικών περιοχών όπως αυτές ορίζονται στην με αριθμ. 4215/18-05-2009 ΥΑ και περιλαμβάνονται στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3, των οποίων τουλάχιστον το 51% των μελών τους έχει ενεργοποιήσει, το 2009, εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό,
Όλο το κανονιστικό πλαίσιο για τη εφαρμογή των εν λόγω Μέτρων καθώς και οι Περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3, είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στις ακόλουθες διευθύνσεις:
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφ. Αθηνών 54-56 και 58 – Αθήνα.
2. Στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) www.agrotikianaptixi.gr.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως 15 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 14:30 μ.μ. στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56 – Αθήνα, τ.κ. 104 41 Αθήνα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου