Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Παρουσίαση ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και ο Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., παρουσίασαν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου το απόγευμα, στην κατάμεστη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου, το πρόγραμμα: «Ολοκληρωμένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας». Πρόκειται για τμήμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» που στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών. Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας δηλαδή τις Περιφέρειες: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 40.000.000 ευρώ και περιλαμβάνει δύο Υποδράσεις: α) Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών και β) Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών. Στα πλαίσια του προγράμματος η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη: Χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000€ έως 20.000€ ανά πρόταση για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών και περιλαμβάνει δαπάνες για ίδρυση, αποσβέσεις παγίων, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές εισφορές, leasing κ.λ.π.. Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: Ανακτήσιμος Φ.Π.Α., τόκοι επί χρεών, αγορά επίπλωσης, εξοπλισμoύ, οχημάτων, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων. Επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000€ του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας θέσεως εργασίας με πρόσληψη ανέργου και ότι η επιλέξιμη επιχειρηματίας υποχρεούται να κρατήσει την επιχείρησή της ανοιχτή για μια τριετία τουλάχιστον. Την παρουσίαση του προγράμματος έκαναν οι κ.κ, Αϊβαλής Βασίλειος, Αναπληρωτής Διευθυντής της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τσακαλογιάννη Αθανασία, υπεύθυνη του προγράμματος για τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά. Πριν την παρουσίαση έκανε μια σύντομη παρέμβαση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής ο οποίος έκανε λόγο για ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα βοηθήσει την τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που όμως δεν πρέπει να εκληφθεί σαν πανάκεια, καθώς, όπως ανέφερε, «το επιχειρείν είναι μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει με ημίμετρα ή ως έσχατη ανάγκη». Μετά την παρουσίαση του προγράμματος υπήρξε σωρεία ερωτήσεων και διευκρινήσεων από την κατάμεστη αίθουσα, που απαντήθηκαν όλες από τα δυο στελέχη της Διαχειριστικής. Υπενθυμίζεται ότι η Διαχειριστική από το 2009, ως ένας από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα), διαχειρίζεται δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ) και το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων, ενώ από τις αρχές του 2013 ανέλαβε, επίσης ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, τη διαχείριση της 2ης Δράσης ΕΣΠΑ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) για τις παραπάνω περιφέρειες. Στοιχεία για το πρόγραμμα Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. ∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής: -έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή -έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή -έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, -δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και -δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτημένης εργασίας, ή -απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή -έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ. -Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Για την τεκμηρίωση των δικαιούχων σύµφωνα µε τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να προσκοµιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 'Ανεργες: ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και µέχρι την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόµα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων. Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύµβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύµβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραµµα. Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύµατος της ∆.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία αναγγελία πρόσληψης στο διάστηµα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης. Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνοµα του δικαιούχου. Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99: Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99. Αυτοαπασχολούµενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011). Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1/03/2013 με καταληκτική ημερομηνία στις 29/03/2013. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή έως τις 5/4/2013. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210-6985210 (www.efepae.gr), στα γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων στο τηλ. 2610622711 (www.diaxeiristiki.gr) καθώς και στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο τηλ. 2641074500 (www.etakcci.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου