Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου-Θέρμου, στo πλαίσιo προγραμματι-σμού των δράσεών του για το έτος 2012-2013 και της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνει Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Εργαστήριο για Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του νομού Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Εκπαιδεύομαι για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2013 στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο Ι.Π. Μεσολογγίου. Στόχος του Σεμιναρίου-Εργαστηρίου είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών γύρω από βασικές εννοιολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως παράδειγμα εφαρμογής θα σχεδιαστεί Πρό-γραμμα Π.Ε. για ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και την αειφόρο διαχείρισή του, στα πλαίσια του θεματικού έτους της UNESCO για το σχολικό έτος 2012-2013. Το Σεμινάριο-Εργαστήριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς που δεν έχουν προη-γούμενη εμπειρία στην Π.Ε. ή υλοποιούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά για πρώτη φορά Πρό-γραμμα Π.Ε., καθώς και σε εκπ/κούς που θέλουν να επιμορφωθούν γύρω από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις δράσεις του ΚΠΕ. Θα συμμετάσχουν Εκπ/κοί από την Π/θμια Εκπ/ση και Εκπ/κοί από τη Δ/θμια Εκπ/ση του νομού Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι και θα λάβουν βεβαιώ-σεις επιμόρφωσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013 16:30-17:00 Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές 17:00-17:10 Χαιρετισμοί 17:10-17:20 «ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου: Λειτουργία και Δράσεις. Στοχοθεσία του Σεμιναρίου-Εργαστηρίου», Όλγα Γιαννακογεώργου, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου 17:20-17:30 «Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΠΕ Μεσολογγίου-Θέρμου», Θεώνη Λειβαδίτη- Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος-Ιωάννα Φλωροπούλου, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Με-σολογγίου-Θέρμου 17:30-18:30 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία», Βασιλική Παπαδημη-τρίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας 18:30-18:45 «Ιστορώντας φωτογραφικά ένα αειφόρο ανθρωπογενές περιβάλλον», Σοφία Χριστο-πούλου, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας 18:45-19:00 «Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Π.Ε. στο σχολείο», Θεόδωρος Τσιλίκας, Υπεύθυ-νος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Αιτ/νίας 19:00-19:30 Διάλειμμα – Καφές 19:30-20:30 «Βασικές Αρχές για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των Σχολικών Προγραμμάτων Π.Ε.», Παρασκευή Βασάλα, Καθηγήτρια – Σύμβουλος στο ΕΑΠ 20:30 - 21:00 Συζήτηση Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013 09:00-10:00 «Η εκπαίδευση έξω από το σχολείο - μελέτες πεδίου», Βασιλική Παπαδημητρίου, Ο-μότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας 10:00 - 10:30 Αναχώρηση για δραστηριότητες πεδίου - Δάσος Φράξου Λεσινίου 10:30 - 13:30 Δραστηριότητες στο πεδίο (χωρισμός ομάδων, παρατήρηση, καταγραφή, συλλογή δεδομένων, φύλλα εργασίας κλπ.), Βασιλική Παπαδημητρίου, Παρασκευή Βασάλα, Όλγα Γιαννακογεώργου, Θεώνη Λειβαδίτη, Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννα Φλωροπούλου 13.30 - 14:00 Επιστροφή από το πεδίο 14:00 - 16:00 Γεύμα 16:00 - 16:30 Προσέλευση - Καφές 16:30 - 17:30 Επεξεργασία -Παρουσίαση δεδομένων πεδίου 17:30 -18:30 «Σχεδιασμός Προγράμματος Π.Ε.» (Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν πρόγραμμα ΠΕ σε μικρές ομάδες. (Παράδειγμα εφαρμογής «Το Δάσος του Φρά-ξου». Συντονισμός: Βασιλική Παπαδημητρίου, Παρασκευή Βασάλα, Όλγα Γιαννα-κογεώργου 18.30 - 19.00 Διάλειμμα 19.00 - 20.00 Παρουσίαση των εργασιών ομάδων στην ολομέλεια 20.00 - 21.00 Συμπεράσματα – Αξιολόγηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου