Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

Εκκρεμείς μετατάξεις υπαλλήλων από Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ. σε Δήμους και Ν.Π.Δ.Δ.Μετά τη λήξη της απαγόρευσης των υπηρεσιακών μεταβολών (άρθρο 17 του ν. 3870/2010) στην υπηρεσία μας έχουν περιέλθει πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν είναι δυνατή η συνέχιση των μετατάξεων υπαλλήλων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω της διενέργειας των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007) για την πραγματοποίηση μετάταξης σε πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης.
Ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 254 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι εντός έξι μηνών από την ανάληψη των νέων αιρετών αρχών οι Δήμοι καταρτίζουν τους Ο.Ε.Υ. τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι: Για τις μετατάξεις υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού οι οποίοι συνενώνονται:
Η διαδικασία μετάταξης θα προωθηθεί όταν οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προβούν σε τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο, προκειμένου να είναι σε θέση να βεβαιώσουν την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.

 Για τις μετατάξεις υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή:
Η διαδικασία μετάταξης θα προωθηθεί κανονικά, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 74 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει σύμφωνη γνώμη των νέων Δημάρχων (σε περίπτωση που υπάρχει η γνώμη των παλαιών Δημάρχων).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επίσης, παρακαλείσθε, όπως κοινοποιήσετε την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας, για ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου