Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει σημαντικές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες και τους εμπόρους.


Μετά από τουλάχιστον τρίμηνη διαβούλευση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουμάνη και κοπιώδεις προσπάθειες των Επιμελητηρίων της χώρας, υιοθετήθηκαν οι βασικές υποδείξεις τους, όπως και αυτές της ΓΣΕΒΕΕ αλλά και των σωματείων των εμπόρων και των επαγγελματιών, αναφορικά με την ανάγκη για ειδική ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, με τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στο νέο φορολογικό νόμο (Ν. 3943/2011) θεσπίζεται: . • Αναστολή της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης οφειλών έως την 31/12/2012 για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι έχουν εκπέσει από προηγούμενη ρύθμιση οφειλών ή δεν έχουν υπαχθεί σε αυτήν. • Οι οφειλέτες στον ΟΑΕΕ μπορούν να υπαχθούν στον διακανονισμό, εφόσον: α) υποβάλουν σχετική αίτηση, β) καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες εισφορές τους από 1.1.2011 και γ) καταβάλλουν ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί της διμηνιαίας τρέχουσας εισφοράς τους για αποπληρωμή των οφειλών τους και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150€ (Π.χ., αν η διμηνιαία εισφορά είναι 800€, με την δόση για αποπληρωμή της παλαιάς οφειλής θα γίνει: 800€ + 20% =960 €). • Για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα λοιπά ταμεία ασφάλισης μισθωτών το ποσό καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2010, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης (συνολικής) οφειλής και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 €, αλλά δεν θα υπερβαίνει και το 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (π.χ. για κεφαλαιοποιημένη συνολική οφειλή 15.000 € και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 2000 €, το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι 400€, που αποτελεί το 20% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών και είναι μεγαλύτερο του 1,25% της συνολικής κεφαλαιοποιημένης οφειλής, αλλά και του ελάχιστου ποσού δόσης των 150 €). • Στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και: α) Όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλουν τις οφειλές αυτές εφάπαξ ή τις ρυθμίσουν σύμφωνα με το ν. 3863/2010. β) Για το υπόλοιπο της οφειλής τους, όσοι έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων, με παράλληλη απώλεια των ευεργετημάτων, που τους είχαν παρασχεθεί στο πλαίσιο παλαιότερων ρυθμίσεων. γ) Όσοι αυτοαπασχολούμενοι σήμερα, οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων ασφάλισης μισθωτών, απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους γιο το χρονικό διάστημα έως την 31.12.2012 και για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό. • Επιπλέον, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, ο οποίος προκαταβάλλει τις εισφορές του, δικαιούται έκπτωση, η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1%, προσαυξανόμενο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι 12 συνεχείς μήνες. Επομένως, στην περίπτωση προκαταβολής των εισφορών όλου του έτους η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει το 12%. • Στις παραπάνω διατάξεις μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες, μετά από αίτηση τους στα οριζόμενα από το άρθρο 54 του ν. 3863/2010 αρμόδια όργανα, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής. Ειδικότερα οφειλέτες, το ποσό της συνολικής οφειλής των οποίων υπερβαίνει α) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσό των 300.000€, β) για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, το ποσό των 80.000€ (περίπτωση ΟΑΕΕ) και γ) για τον ΟΓΑ το ποσό των 200.000 €, μπορούν να υπαχθούν αφενός στις ρυθμίσεις του άρθρου 55 του νόμου 3863/2010 και βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 3863/2010. (Τα κριτήρια αυτά είναι α) το μέγεθος του κινδύνου γιο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, β) ο αριθμός των απασχολουμένων και γ) η συνέπεια που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μέχρι την υποβολή της αίτησης) και αφετέρου να τύχουν ευνοϊκότερης ρύθμισης ως προς το ποσό της δόσης, το οποίο δε μπορεί να είναι μικρότερο του 0,80% της κεφαλαιοποιημένης συνολικής οφειλής (π.χ., για συνολική κεφαλαιοποιημένη οφειλή 90.000 € η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 720€, που αποτελεί το 0,80% του συνολικού ποσού). • Στους οφειλέτες που υπάγονται στον παρόντα διακανονισμό και τηρούν τους όρους του, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διαρκείας δύο (2) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισμός τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος (για το IΚΑ -ΕΤΑΜ ισχύει ότι μέχρι σήμερα). Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί τα μέλη του να μελετήσουν προσεκτικά τις νέες ρυθμίσεις και να απευθυνθούν σε αυτό για βοήθεια, διότι παρέχεται μια αξιοσημείωτη διευκόλυνση στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει, που ίσως κρίνει θετικά το μέλλον της επιχείρησης για αρκετούς συναδέλφους. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου