Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχουν τεθεί, πλέον, στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ως προς την έρευνα και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στις οριοθετημένες περιοχές του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου και του Δυτικού Κατάκολου. Οι δύο μελέτες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypeka.gr) από όπου μεταβαίνει ο ενδιαφερόμενος στο σύνδεσμο ΕΝΕΡΓΕΙΑ (στην κορυφή της ιστοσελίδας) και κατόπιν στο σύνδεσμο «Έρευνα για υδρογονάνθρακες» όπου και βρίσκονται αναρτημένες οι δύο μελέτες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως είναι γνωστό, μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί των δύο μελετών. Για τον λόγο αυτό έχει ζητηθεί απ’ όλους τους αρμόδιους φορείς και τα επιστημονικά ιδρύματα της Περιφέρειας να προχωρήσουν στις εκτιμήσεις και στη διατύπωση των απόψεών τους, ώστε αυτές να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γνωμοδοτήσει επί των δύο μελετών. Να σημειωθεί ότι η πρώτη μελέτη αφορά στον Δυτικό Πατραϊκό κόλπο, σε μια έκταση 1.892 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μέσου βάθους 158 μέτρων και η δεύτερη μελέτη αφορά την θαλάσσια περιοχή δυτικά του Κατακόλου που καλύπτει επιφάνεια 545 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέσο βάθος 455 μέτρα. Σημειώνεται ότι οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αναρτήθηκαν περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία: -Περιγραφή πιθανών δραστηριοτήτων που θα υπάρξουν στις υπό μελέτη περιοχές. -Παρουσίαση των υφισταμένων πληροφοριών για την κατάσταση του φυσικού-θαλάσσιου και του κοινωνικού-οικονομικού περιβάλλοντος στις υπό μελέτη περιοχές. -Αναγνώριση και εκτίμηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και ειδικά των πλέον σημαντικών επιπτώσεων. -Διαμόρφωση προτάσεων, κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό, και την αντιμετώπιση οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στους βιολογικούς πόρους καθώς και τη δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. -Αναγνώριση πιθανών δυσκολιών (έλλειψη στοιχείων, πληροφοριών ή τεχνογνωσίας) που θα προκύψουν σε επόμενα στάδια της όλης διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου