Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ε.Σ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.


Την ένταξη τεσσάρων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυ-ξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελ-λάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος. Προηγήθηκε η θετική αξιολόγησή τους από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής πράξεις:  «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γε-ρακίου» προϋπολογισμού 591.000 €. Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες επε-κτάσεις δικτύου αποχέτευσης (πρωτεύοντας συλλεκτήρας, δευτερεύοντες αγωγοί) για την πλήρη κάλυψη της ανατολικής επέκτασης του οικισμού Γε-ρακίου Δήμου Ευρώτα.  «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων – Α΄ Φάση» προϋπολογισμού 530.000 €. Αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου μή-κους 1.500 μ. εντός της Κορίνθου, εκτεινομένου μεταξύ του βορείου και του δυτικού παραλιακού μετώπου και διερχομένου μέσα από το κέντρο της πό-λης. Εντάσσεται στις στρατηγικές ανάπλασης του αστικού χώρου και εξυπη-ρετεί τη σύνδεση μεταξύ διάσπαρτων χρήσεων κατοικίας, κέντρων αναψυχής, ανοικτών δημοσίων χώρων, γραφείων, καταστημάτων και υπηρεσιών.  «Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθί-ων» προϋπολογισμού 1.000.000 €. Πρόκειται για παρέμβαση με στόχο την δημιουργία χώρων ανάπλασης σε μια υποβαθμισμένη περιοχή και αφορά οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές κ.ά. εργασίες διαμόρφωσης του περι-βάλλοντος χώρου του εγκιβωτισμένου χειμάρρου. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενοποίηση όλου του παραλιακού τμήματος από την περιοχή Καλαμιά έως το λιμάνι της Κορίνθου, με στόχο την υλοποίηση ενιαίου παραλιακού μετώπου της πόλης.  «Ανάπλαση-διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρί-στρας» προϋπολογισμού 320.000 €. Αφορά την διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου του σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας Δήμου Κορινθίων σε πλατεία συνολικής επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου