Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Τροποποίηση των Οδηγών των Προγραμμάτων.


Τροποποίηση των Οδηγών των Προγραμμάτων
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»,
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»,
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
και παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης
των Εντεταγμένων στα Προγράμματα αυτά Έργων.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τροποποιήθηκαν οι Οδηγοί των Προγραμμάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ», και «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 –2013, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012), ως εξής:Σε αντικατάσταση της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. που ήταν ο Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, τα παραπάνω προγράμματα θα υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων(Δ/ΜΜΕ) και τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα «ΕΦΕΠΑΕ».
Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις Υπουργικές Αποφάσεις Τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων, οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουργήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και θα αναλάβουν κάθε ενέργεια και εκκρεμότητα υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.


Για λόγους κάλυψης της μεταβατικής περιόδου υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ανάληψης καθηκόντων υλοποίησης από τους νέους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και ΕΦΕΠΑΕ) μετατίθενται οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των εντεταγμένων έργων στα Προγράμματα αυτά, ως ακολούθως:
• Για τα Προγράμματα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ», τα εντεταγμένα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής, ή το αργότερο μέχρι τις 31-12-2012 συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων παρατάσεων και λόγων ανωτέρας βίας.
• Για το Πρόγραμμα «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», τα εντεταγμένα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης ή το αργότερο μέχρι τις 26-09-2013 συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων τροποποίησης και λόγων ανωτέρας βίας.
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυτών (Δημόσια Δαπάνη εντεταγμένων έργων) διαμορφώνεται ως εξής:
• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ: 39.178.448,0€
• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 30.821.554,0€
• ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: 1.781.098,00€
Η αποστολή οιονδήποτε αιτημάτων, δικαιολογητικών ή λήψη πληροφοριών για τα ανωτέρω προγράμματα θα γίνεται στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, που για την περιοχή μας είναι η Εταιρεία του Επιμελητηρίου μας Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα χωρικής / γεωγραφικής αρμοδιότητας που παρατίθεται στο τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος και τα αναγραφόμενα σε αυτόν στοιχεία επικοινωνίας.

Πέραν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου