Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αρωγής και Προώθησης της Απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές Οικογένειες και Γυναίκες Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας ».

Πρόσκληση επιλογής ωφελούμενων για την δημιουργία 80 θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγρινίου. Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση που αφορά στην ένταξη 80 ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμου Αγρινίου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» Η Πρόσκληση εντάσσεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο υλοποιείται από τους φορείς: Τριχωνίδα Α. Ε - Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, EUROTEAM ΚΕΚ Α.Ε, Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου, DATA R.C ΑΕ, Πανελλαδικό Δίκτυο ΟΤΑ για την υποστήριξη Ελληνοτσιγγάνων (Δίκτυο ROM) και Ομοσπονδία Επαγγελματιών- Βιοτεχνών και Εμπόρων Αιτωλοακαρνανίας. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤΟΠ(ΕΚΟ), της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι φορείς αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους συγκροτώντας την αναπτυξιακή σύμπραξη «Δίκτυο Αρωγής και Προώθησης της Απασχόλησης για ΡΟΜΑ, Μονογονεϊκές Οικογένειες και Γυναίκες Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας» για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσεις με στόχο την υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Οι δράσεις του σχεδίου: Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στην προετοιμασία των ανέργων της ομάδας στόχου για είσοδο ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν: Κατάρτιση Ανέργων: Τέσσερα (4) προγράμματα κατάρτισης 120 διδακτικών ωρών (48 ώρες θεωρία και 72 ώρες πρακτική) Επιμόρφωση ωφελουμένων Τρεις (3) κύκλοι μαθημάτων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία, διασφάλιση ποιότητας, κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων Εξατομικευμένη ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων για την είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Δικτύωση Δημιουργία ανοιχτού portal επικοινωνίας όπου θα γίνονται συζητήσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, τα επιδοτούμενα προγράμματα, κλπ. Σε ποιους απευθύνεται: άνεργοι • Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, • Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες- ROM • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, Προϋποθέσεις συμμετοχής Στις δράσεις της Πράξης έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι άνεργοι που ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες: μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες- ROM. Η Πράξη αφορά σε 80 ανέργους. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αγρινίου. γ) να ανήκουν στις παρακάτω Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες: άνεργοι, άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες - ROM. Πληροφορίες & υποβολή Αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (απαιτείται θεωρημένη από δημόσια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 2/1/2013 έως τις 8/2/2013, ώρες: 09:00-14:00 στα γραφεία Τριχωνίδα Α. Ε - Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ (Πλατεία Δημαρχείου, Δημοτική Κοινότητα Καινούργιου, Δήμου Αγρινίου), τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410-39007. Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου