Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΒΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».

Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» (μερικής φοίτησης – part time), με έναρξη τον Φεβρουάριο του 2013. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας για σύνδεση με τον παραγωγικό τομέα και για να συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη, ενώ εδραιώνει πληρέστερα την εκπαιδευτική παρουσία του. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται μετά από φοίτηση διάρκειας έξι (6) εξαμήνων. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 15 μαθήματα κορμού και επιλογής. Επίσης απαιτείται η εκπόνηση ατομικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του 6ου εξαμήνου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 2013. Πληροφορίες στον ιστότοπο του Τμήματος http://www.deapt.uwg.gr και στη Γραμματεία (2641074108-9, 74121 εργάσιμες ώρες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου