Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Με φόρο 2% επί του τζίρου η περαίωση - Ποιοί και πώς μπορούν να επωφεληθούν. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του ΧΑ.


Φόρο 2% επί των ακαθάριστων εσόδων θα κληθούν να πληρώσουν όποιοι αποφασίσουν να κλείσουν ανέλεγκτες χρήσεις και εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με βάση τη τη νέα ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Στο σχέδιο νόμου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και θα συζητηθεί με τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, προβλέπεται ρπίσης ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις με τζίρο έως 20 εκ. ευρώ (αντί 9 εκ. που προβλεπόταν αρχικά).Το ελάχιστο ποσό φόρου για κάθε χρήση θα είναι 400-1.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων. Για κάθε το επάγγελμα θα ισχύουν ειδικοί συντελεστές, κλιμακούμενοι ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου παρέχεται έκπτωση 10%. Με την αποδοχή της ρύθμισης ο φορολογούμενους πληρώνει προκαταβολή 25%. Ο φόρος θα μπορεί να εξοφληθεί σε δόσεις (έως και 12), οι οποίες θα είναι τουλάχιστον των 500 ευρώ.
Παράλληλα με την περαίωση το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε ρύθμιση των φορολογικών υποθέσεωνπου εκκρεμούν στα δικαστήρια και των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στις εφορίες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Οι δόσεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορούν να φτάσουν έως και τις 45, οπότε διαγράφεται το 70% των προσαυξήσεων. Αν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξοφληθούν εφάπαξ, διαγράονται όλες οι προσαυξήσεις (100%).

Ποιούς αφορά η ρύθμιση
Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, στην περαίωση υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι τις 31.12.2009.
Εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται εκείνες στις οποίες, μέχρι την κατάθεση του σχεδίου νόμου:
α) Δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος.
β) Έχει αρχίσει ο έλεγχος αλλά δεν έχει περαιωθεί.
γ) Έχει εκδοθεί Φύλλο Ελέγχου ή Πράξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.
δ) Εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί σε α΄ συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
ε) Περαιωμένες υποθέσεις για τις οποίες μέχρι 31.8.2010:
αα) Έχουν μετά τον έλεγχο, εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή Φ.Π.Α. τα οποία είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί, είτε εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί σε α’ συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ή
ββ) Έχουν εκδοθεί αποφάσεις Επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. για συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.

Εξαιρούνται: Δεν θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου ακόμη και αν είναι εκκρεμείς, οι ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:
α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 31 Αυγούστου 2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και οι επόμενες αυτής.
β) Οι υποθέσεις φυσικών προσώπων με εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί βιβλία και μόνο όσον αφορά τα εισοδήματα αυτά.
γ) Οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2753/1999, με εξαίρεση τις ανέλεγκτες προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις αυτών.
δ) Από κάθε υπόθεση, η ανέλεγκτη χρήση στην οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα του ποσού των (ενδεικτικά): είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις.
ε) Οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία, εκτός αν αυτά έχουν τύχει επεξεργασίας και έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.
στ) Οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, ακίνητης περιουσίας, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων και κληρονομιών - δωρεών - προικών - γονικών παροχών.
ζ) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
η) Οι υποθέσεις που αφορούν επιχειρήσεις για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990.
θ) Οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008 υπάγονται σε Φορολόγηση Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).

Πως θα γίνει η ρύθμιση
Η ρύθμιση των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, θα γίνει με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:
1. Η ρύθμιση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με τη βεβαίωση φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε. Ο επιπλέον αυτός φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
2. Ρυθμίζεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου. Υπό την επιφύλαξη να είναι συνεχόμενες και να περιλαμβάνεται η πρώτη ανέλεγκτη χρήση, επιτρέπεται η ρύθμιση ορισμένων μόνο χρήσεων.
3. Με την ρύθμιση των ανέλεγκτων υποθέσεων φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, ρυθμίζονται υποχρεωτικά και οι εκκρεμείς Πράξεις Προστίμου Κ.Β.Σ. καθώς και τα εκκρεμή προσωρινά φύλλου ελέγχου ή πράξεις που αφορούν τις υποθέσεις αυτές.
4. Ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή της συνολικής οφειλής φόρου που προκύπτει από το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.
5. Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο Δημόσιο κατ' εφαρμογή της ρύθμισης, δεν αναζητούνται, ούτε συμψηφίζονται.

Πηγή: Σοφοκλέους in

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου