Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Συμπλήρωση διευκρινίσεων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» και στα Παραρτήματα αυτού και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του για τη συμπλήρωση διευκρινίσεων και αναδιατύπωση ορισμένων σημείων στον Οδηγό του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», οι οποίες έχουν ως παρακάτω: 1) Κεφάλαιο 9, Παράγραφος 9.1., σελ. 11: Αντικατάσταση της παραγράφου «Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία» ως εξής: • Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναγγελία πρόσληψης στο διάστημα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης, ή βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν ένσημα το ζητούμενο διάστημα ή πρόσφατο αντίγραφο ενσήμων από το ΙΚΑ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ένσημα το ζητούμενο διάστημα και Υπεύθυνη δήλωση της υποψήφιας που να βεβαιώνει ότι κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης τη επιχείρησης (για όσες έχουν κάνει έναρξη) ή υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα (για όσες δεν έχουν κάνει ακόμη έναρξη) δεν ασκούσε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα». 2) Κεφάλαιο 9, Παράγραφος 9.3, σημείο 3, σελ. 14: Συμπλήρωση της παραγράφου: «Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου» με το παρακάτω: Επισημαίνεται ότι στις ωφελούμενες ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ για τις οποίες είναι υποχρεωτική η σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου προκειμένου να δημιουργήσουν επιχείρηση, η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. 3) Κεφάλαιο 10. Παράγραφος 10.6, σελ. 24: Η παράγραφος 10.6 αντικαθίσταται ως εξής: 10.6 Ολοκλήρωση αξιολόγησης – βαθμολόγησης Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης με την βοήθεια του ΕΦΕΠΑΕ, συντάσσει πρακτικό, που περιλαμβάνει, ανά Υποδράση : - βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων - για τις καταρχήν επιλέξιμες προτάσεις (όσες δηλαδή συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 50 και δεν έχουν προβλήματα επιλεξιμότητας) καταγράφεται λεπτομερώς ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός κατά κατηγορία δαπανών. - για τις μη επιλέξιμες προτάσεις τη σχετική τεκμηρίωση. Οι προκύπτοντες κατάλογοι των προς χρηματοδότηση προτάσεων, με τα πρακτικά αξιολόγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης διαβιβάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ο οποίος με Απόφασή του εντάσσει τα έργα στο πρόγραμμα. Μετά την έκδοση της Απόφασης ένταξης, δημοσιεύονται στοιχεία των εγκεκριμένων έργων στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr. και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. Ακολούθως ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι με σχετικές εγκριτικές ή απορριπτικές επιστολές, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ): • Στην περίπτωση των ενταγμένων έργων, η εγκριτική επιστολή συνοδεύεται από Τεχνικό Παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού (το Τεχνικό Παράρτημα θα αναρτηθεί και στο ΠΣΚΕ για κάθε επιχείρηση χωριστά). Επίσης, με την επιστολή αποστέλλεται στο Δικαιούχο και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του Δικαιούχου ότι αποδέχεται το Τεχνικό Παράρτημα όπως διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση καθώς και όλους τους όρους που τίθενται στον Οδηγό για την υλοποίηση τουέργου και την παρακολούθηση αυτού. Η Δήλωση θα υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ εντός προθεσμίας που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης των έργων. • Στην περίπτωση των μη ενταγμένων έργων, αναφέρεται ο ακριβής λόγος απόρριψης. Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Ο ΕΦΕΠΑΕ αναλαμβάνει τις ανωτέρω ενέργειες και έχει την ευθύνη της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Οι επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης εγκρίνονται, συμφωνούν πως η έγκριση χρηματοδότησης συνεπάγεται δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρίας τους, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης, στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΝ ΙΙ, www.antagonistikotita.gr ) ή με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ' του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. 4) Παράρτημα IΙΙ, Κεφάλαιο Α, Παράγραφος 2, σημείο 2, σελ. 1: Αντικατάσταση της παραγράφου «Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία» ως εξής: • Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης), ή βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου. Επίσης, βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα ή βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν ένσημα το ζητούμενο διάστημα ή πρόσφατο αντίγραφο ενσήμων από το ΙΚΑ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ένσημα το ζητούμενο διάστημα και Υπεύθυνη δήλωση της υποψήφιας που να βεβαιώνει ότι κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης τη επιχείρησης (για όσες έχουν κάνει έναρξη) ή υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα (για όσες δεν έχουν κάνει ακόμη έναρξη) δεν ασκούσε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. 5) Παράρτημα IΙΙ, Κεφάλαιο Α, Παράγραφος 4, σημείο viii, σελ. 5: Αντικατάσταση της παραγράφου ως εξής: viii) Ωφελούμενες γυναίκες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ) Για ΤοπΕΚΟ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων Αναπτυξιακών Συμπράξεων που υλοποιούν το πρόγραμμα, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.keko.gr. Για ΤοπΣΑ Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες Αναπτυξιακές Συμπράξεις που υλοποιούν το πρόγραμμα, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα: http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=54&la=1. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύμπραξη, η υποψήφια δικαιούχος υποβάλλει Βεβαίωση από Αναπτυξιακή Σύμπραξη υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ) και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί στην Απόφαση Ένταξης θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση συμμετοχής στο σχέδιο ΤοπΣΑ (ή ΤΟΠΕΚΟ). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Βεβαίωσης συμμετοχής αφαιρείται η πρόσθετη μοριοδότηση, η πρόταση επαναξιολογείται, αναλόγως κατατάσσεται βαθμολογικά και είτε συνεχίζει να είναι ενταγμένη, είτε απορρίπτεται. Επισημαίνεται ότι οι γυναίκες που επιθυμούν να συμμετέχουν ως ωφελούμενες ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ στο εν λόγω Πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια και των δύο προσκλήσεων και να υποβάλλουν χωριστά στην κάθε περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά.» 6) Παράρτημα IΙΙ, Κεφάλαιο Β, Παράγραφος 1, σημείο 2, σελ. 7: Συμπλήρωση της παραγράφου «Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία»: Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή βεβαίωση από ΙΚΑ ότι δεν υπάρχουν ένσημα το ζητούμενο διάστημα ή πρόσφατο αντίγραφο ενσήμων από το ΙΚΑ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ένσημα το ζητούμενο διάστημα και Υπεύθυνη δήλωση της υποψήφιας που να βεβαιώνει ότι κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης τη επιχείρησης (για όσες έχουν κάνει έναρξη) ή υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα (για όσες δεν έχουν κάνει ακόμη έναρξη) δεν ασκούσε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα. Λόγω των ανωτέρω συμπληρωματικών διευκρινίσεων και αναδιατυπώσεων παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 5η Απριλίου 2013 και ώρα 17:00. Πέραν των ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου