Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

3η/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ .

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/2006 τ. Α΄ (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) & άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Αγρίνιο (οδός Αναστασιάδη 1) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. 2. Έγκριση Απολογισμού έτους 2012 Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». 3. Έγκριση Απολογισμού έτους 2012 Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». 4. Έγκριση της αριθμ. 49/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. περί «έγκρισης απολογιστικών στοιχείων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για το οικ. έτος 2012». 5. Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. 6. Κατανομή πιστώσεων στα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αγρινίου για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων (Β΄ δόση 2013). 7. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων –Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Αγρινίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Έρευνα και μελέτη Αποκατάστασης-Αναστήλωσης Αρχαίου Θεάτρου Στράτου». 8. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2013, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών (άρθρο 206 Ν. 3584/2007 Εργάτες – Πυροφύλακες). 9. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών για το έτος 2013, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 10. Απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου μαθητών του Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση για το σχολικό έτος 2013-2014. 11. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. 12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας χλωρίου για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου. 13. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τια ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. 14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας». 15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας». 16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου». 17. Παραλαβή των μελετών με τίτλο: • «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου Αγρινίου στη θέση πρώην Δημαρχείου Στράτου του Ν. Αιτ/νίας». • «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών των προτεινόμενων προς ένταξη έργων ΕΣΠΑ». • «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων - Ενεργειακή επιθεώρηση των Κτιρίων Κολυμβητηρίου και Γραφείων Κερκίδων Σταδίου Αγρινίου». • Μελέτη H/M εγκαταστάσεων του έργου Περιμετρική Οδός Μακρυνείας (από Ζευγαράκι έως Δαφνιά). 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των έργων: • «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αγγελοκάστρου». • «Φωτισμός κεντρικού δρόμου Τ.Δ. Λεπενούς». • «Περιβάλλων χώρος νέου Δημαρχείου Β΄ φάση» Δ.Ε. Στράτου). • «Αποχέτευση Δήμου Νεάπολης (Δ.Δ. Νεάπολης – Δ.Δ. Ελαιοφύτου οικ. Τριαντέικα) Β΄φάση». 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους 2013. 20. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού του Δήμου Αγρινίου έτους. 21. Έγκριση και υποβολή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αγρινίου, έτους 2013. 22. Έγκριση αγοράς προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 238 – Κ.Χ. του σχεδίου πόλης Αγρινίου με υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. 23. Τροποποίηση μεταξύ των Ο.Τ. 292,292Α,292Β,294,293Β,293Α,125,125Α σχεδίου πόλης Αγρινίου (σχετ. η αριθμ. 5/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 24. Προσκύρωση δημοτικού χώρου στο Ο.Τ. 257Α του σχεδίου πόλης Αγρινίου προς εφαρμογή του σχεδίου πόλης (σχετ. η αριθμ. 6/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 25. Γνωμοδότηση για τη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγρινίου (Επέκταση) (σχετ. η αριθμ. 7/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 26. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν την περιοχή του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές Γκένοβα, Κοκκινοπήλια και μεσαία ζώνη της πόλης του Αγρινίου» για την ανάγκη κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. (σχετικό το υπ’ αριθμ. 274/18-1-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου). 27. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων φερόμενης ιδιοκτησίας Μπελεγρίνη-Τσιπά Βασιλικής στο Ο.Τ. 922Α με κτηματολ. αριθμό 051711. 28. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων φερόμενης ιδιοκτησίας Χαβέλλα Κων/νου, Χαβέλλα Γεωργίου και Μπακάλη –Χαβέλλα Μαρίας στο Ο.Τ. 1245 με κτηματολ. αριθμό 090259. 29. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων φερόμενης ιδιοκτησίας Καμμένου Βάιας στο Ο.Τ. 496Η σχεδίου πόλης Αγρινίου. 30. Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σχετ. η αριθμ. 10/2013 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 31. Διόρθωση επωνυμίας οφειλέτη και αιτιολογίας εσόδου σε χρηματικό κατάλογο. 32. Διαγραφή ποσού χρηματικού καταλόγου λόγω διακοπής σύμβασης μίσθωσης ακινήτου. 33. Καθορισμός τιμής εκκίνησης για θέσεις περιπτέρων. 34. Ορθή επανάληψη της 123/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 35. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 36. Χορήγηση ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες για το έτος 2013 και έγκριση διενέργειας προμήθειας. 37. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου. 38. Εκτύπωση φυλλαδίου για το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών των σχολείων του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Συμβιώνω με τα ζώα γύρω μου». 39. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου