Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Ενημέρωση για τις ξενόγλωσσες επιγραφές των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις-μέλη του ότι με τον νόμο 2946/2001 («Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄224) θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση αναγραφής στην ελληνική γλώσσα όλων των επιγραφών, με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα, ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεως φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρεπομένης ωστόσο (προαιρετικά) της παράλληλης παράθεσης επί αυτών, ξενόγλωσσων λέξεων (συμπεριλαμβανομένων των κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων και εν γένει επωνυμιών), υπό την προϋπόθεση όμως της αναγραφής τους με μικρότερα στοιχεία. Ο έλεγχος της εφαρμογής της διάταξης ανήκει στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, ενώ τα Επιμελητήρια οφείλουν να προβαίνουν σε ενημέρωση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 18765/9-6-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα Επιμελητήρια, προβαίνουν στην ενημέρωση των δικαιούχων αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσής τους κατά τη διαδικασία έγκρισης του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτού τίτλου εκ μέρους φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Οι Δήμοι και οι κοινότητες της χώρας, θα πρέπει, αφενός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συνόλου των καταστημάτων-επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων χωρικής τους αρμοδιότητας των καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ), να μεριμνούν για την ορθή αναγραφή των επιγραφών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προβαίνοντας παράλληλα σε σχετικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της νομιμότητάς τους, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο 7797/26-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπενθυμίζεται τέλος, ότι για την αφαίρεση των παράνομων ξενόγλωσσων επιγραφών και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του εν λόγω νόμου (πρόστιμο ύψους 587€ έως 5.870€ και αφαίρεση από συνεργεία του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή Περιφέρειας ή Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ή Ο.Σ.Ε. ή ιδιωτικά, κατά περίπτωση, με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου